Godkjente laboratorier for håndtering av munn- og klovesykevirus (endring)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/378/EU av 27. juni 2011 som endrer del A i vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF når det gjelder listen over nasjonale laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus

Commission Implementing Decision 2011/378/EU of 27 June 2011 amending Part A of Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of national laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF, som listefører laboratorier og virksomheter som er godkjente for håndtering av levende munn-og klauvsykevirus. Laboratorier som er godkjente for håndtering i forbindelse med diagnostikk og forskning er listeførte i del A av vedlegget. Spania har informert Kommisjonen om at enda et av deres laboratorier, Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) i Madrid, oppfyller kravene i henhold til artikkel 65 i rådsdirektiv 2003/85/EF. Nevnte laboratorium tilføyes nå listen under Spania.

Merknader
Listen over laboratorier er ikke gjengitt i norsk forskrift fordi laboratoriene er spesifikke for hvert land. Rettsakten får derfor ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten får heller ikke noen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2011
Anvendelsesdato i EU
18.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 440-440
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0378
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro