Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1936 av 10. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til grenseverdien for dimetylaminoetanol (DMAE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1936 of 10 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 371/2011 as regards the maximum limit of dimethylaminoethanol (DMAE)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endrete betingelser i godkjenningen av dimethylglycine sodium salt. Dimethylglycine sodium salt er godkjent som avlteknisk tilsetningsstoff for slaktekylling (forordning (EU) nr. 371/2011). Produsenten har endret produksjonsprosessen hvor det nå beyttes dimethylaminoethanol (DMAE). I beskrivelsen av produktet er det derfor satt en grenseverdi for dimethylaminoethanol på -< 0,1%. EFSA har konkludert at den nye produksjonsprosessen med DMAE ikke har negative effekter på dyrehelse, folkehelse eller miljø. Den påvirker heller ikke effekten av preparatet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.12.2018
Anvendelsesdato i EU
31.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1936
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro