Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/849 av 24. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1492 med hensyn til høyeste innhold av kolekalsiferol (vitamin D3) i fôrvarer for laksefisk

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/849 of 24 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1492 as regards the maximum content of cholecalciferol (vitamin D3) in feed for salmonids

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av endret største tillatte tilsatte mengde for vitamin D3 (cholecalciferol) i fullfôr til laksefisk (kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning). Tillatte tilsatte menge av vitamin D3 i fiskefôr økes fra 3000 IU/kg (0,075 mg/kg) til 60 000 IU/kg (1,5 mg/kg). EFSA vurderte i 2016 denne økningen å være trygt for dyrehelse og folkehelse. De kunne imidlertid ikke konkludere om en slik økning vill ha effekt på det marine miljø. I en ny vurdering fra 2019 konkluderer EFSA at en økning av tillatte tilsatte mengde vitamin D3 i fullfôr til laksefisk ikke vil ha negative effekter på miljø

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Råvarene brukt i fiskefôr har endret seg dramatisk. Tidligere var marine råvarer dominerende, men i dag utgjør vegetabilske råvarer ca. 70 % av fiskefôret. Da det var høyt innhold av marine råvarer, var det ikke nødvendig å tilsette vitamin D, men i dag er detet nødvendig. Utfordringen for fiskefôrprodusentene er at det er store variasjoner i innholdet av vitamin D i de vegetabilske råvarene. Samtidig var vinduet mellom fiskens behov og tillatte tilsatte mengde (størsteinnhold) svært smalt (0,06 mg/kg (laksefisk) vs. 0,075 mg/kg). Dette har hatt den konsekvens at sannsynligheten for å komme over tillatt størsteinnhold ikke var ubetydelig når man samtidig skulle sikre at laksens ernæringsbehov for vitamin D var dekket. Godkjenning av økt størsteinnhold av vitamin D3 (cholecalciferol) er gjøre det langt enklere for fôrprodusentene å overholde kravet til størsteinnhold, samtidig som fiskens ernæringsbehov dekkes.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.05.2019
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.10.2019
Anvendes fra i Norge
15.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0849
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro