Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/849 av 24. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1492 med hensyn til grenseverdien for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/849 of 24 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1492 as regards the maximum content of cholecalciferol (vitamin D3) in feed for salmonids

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1492 godkendes cholecalciferol (vitamin D3) som tilsætningsstof med ernæringsmæssige egenskaber til alle dyrearter. I nævnte forordning er det maksimalt tilladte indhold af vitamin D3 for fisk 3 000 IU/kg fuldfoder.

(2) Den norske fødevaresikkerhedsmyndighed (Mattilsynet) har forelagt undersøgelser af sikkerheden ved vitamin D3 for fisk og forbrugere på betydeligt højere niveauer (60 000 IU/kg fuldfoder) end det højest tilladte indhold.

(3) Med henblik på kontrol kan resultaterne af beregningen af toleranceniveauer føre til en forskel i værdierne mellem de to enheder (mg eller IU). Af denne grund bør niveauerne i godkendelsen kun fastsættes i internationale enheder.

(4) På grundlag af oplysningerne fra Mattilsynet konkluderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i sine udtalelser af 25. januar 2017 og 29. november 2018, at et samlet indhold af vitamin D3 på 60 000 IU/kg fuldfoder er sikkert for forbrugerne og miljøet. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet konkluderede også, at de foreslåede niveauer var sikre for laksefisk. For andre fisk forelå der ikke tilstrækkelige data til at drage konklusioner om sikkerheden ved et samlet indhold af vitamin D3 på 60 000 IU/kg fuldfoder. Godkendelsen bør derfor begrænses til laksefisk. Autoriteten konkluderede også i sin udtalelse af 13. november 2012, at vitamin D3 ikke er irriterende for huden og øjnene og ikke er hudsensibiliserende. For nogle formuleringer af vitamin D3 er der potentielt risiko for, at arbejdstagerne eksponeres for høje niveauer af vitamin D3 ved indånding. Vitamin D3, der er indåndet, er meget giftigt. Eksponering for støv er skadelig for personer, der håndterer tilsætningsstoffet. Da indholdet af vitamin D3 er øget, kan dette få konsekvenser for brugernes sikkerhed, og Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet.

(5) Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1492 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.05.2019
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet