Grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/73/EF av 13. desember 2007 om endring av enkelte av vedleggene til rådsdirektivene 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid og trifloksystrobin

Commission Directive 2007/73/EC of 13 December 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for acetamiprid, atrazine, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobin, thiacloprid and trifloxystrobin

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsaktene endrer en del av maksimumsgrenseverdiene for stoffene acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid og trifloksystrobin. For atrazin var gjeldende grenseverdier satt midlertidig i påvente av mer data. Det er nå funnet nødvendig å få gjort flere forsøk for å generere data. Den midlertidige statusen for grenseverdiene forlenges derfor.

Når det gjelder imazalil har Kommisjonen mottatt ønske fra en medlemstat om å revurdere sine nasjonale grenseverdier pga bekymringer for forbrukernes inntak. Det ble derfor foreslått å revurdere grenseverdiene på fellesskapsnivå.

For de øvrige stoffene er det ny eller endret bruk som er årsaken til at grenseverdiene er revurdert.

Forbrukernes langtidseksponering for stoffene via næringsmidler som kan inneholde rester er vurdert i henhold til EU's prosedyrer og praksis for dette. Det er også tatt hensyn til WHO guidelines. Konklusjonen er at de foreslåtte grenseverdiene ikke vil overskride akseptabelt daglig inntak (ADI).

For acetamiprid, deltametrin, indoksakarb, pymetrozin, pyraklostrobin og tiakloprid har det blitt satt akutt referansedose (ARfD). Den aktutte eksponeringen av forbrukene via hvert enkelt næringsmidler som kan inneholde rester er vurdert i henhold til EU's prosedyrer og praksis. Det er tatt hensyn til WHO's guidelines og den vitenskapelig komiteen for planters (SCP) mening. Grenseverdiene er satt slik at ARfD ikke overskrides. For de øvrige stoffene er det ikke nødvendig å sette ARfD og derfor er ikke korttidseksponeringen vurdert.

Når godkjent bruk av plantevernmidler ikke fører til påviselige rester i næringsmidler, det ikke er noen godkjent bruk eller det ikke finnes nødvendige data for å sette grenseverdier, settes grenseverdiene på den analytiske bestemmelsesgrensen.

Fastsettelse eller endringer i midlertidige grenseverdier på fellesskapsnivå er ikke til hinder for at medlemsstatene kan sette imidlertidige grenseverdier for acetamiprid, indoksakarb, pyraklostrobin, tiakloprid og trifloksystrobin for en periode på 4 år. Deretter blir fellesskapets grenseverdier gjeldende.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartentet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Av stoffene rettsakten omfatter er deltametrin (hobbybruk) imazalil, pyraklostrobin, tiakloporid og trifloksystrobin godkjent til bruk i Norge. Endringene i grenseverdiene får ingen betydning for bruken av disse stoffene i de kulturene som er godkjent norsk bruksområde.

Endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status:
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

Medlemsstatene skal tilpasse sitt regelverk innen 14. juni 2008 med unntak av for bestemmelsene for deltametrin og atrazin som skal gjøres gjeldende innen 14. september 2008. De nye grenseverdiene skal tas i bruk fra 15. juni 2008 med unntak av for atrazin og deltametrin som skal tas i bruk fra 19. desember 2007 og for imazalil som skal tas i bruk fra 15. september 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2007
Anvendelsesdato i EU
19.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 13-24
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.06.2008
Anvendes fra i Norge
10.06.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0073
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro