Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/2002 av 21. oktober 2022 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for dioksiner og dioksinlignende PCB-er i næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2022/2002 of 21 October 2022 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of dioxins and dioxin-like PCBs in certain foodstuffs

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.1.2003)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen har revidert grenseverdiene for dioksiner og dioksinliknede PCB-er (dl-PCB) i utvalgte næringsmidler.

I 2018 senket EFSA (EUs mattrygghetsorgan) tålegrensen (tolerabelt ukentlig inntak) for dioksiner og dioksinliknende PCB-er betydelig. Tålegrensen ble satt med bakgrunn i at menn som ble eksponert for dioksiner og dioksinliknende PCB i fosterlivet og i barndommen, fikk redusert konsentrasjon av sædceller. EFSA konkluderte med at den gjennomsnittlige eksponeringen hos ungdom, voksne og eldre var over den nye TWI-en. Dette gjelder også for barn.

EFSA anbefalte i sin vitenskapelige uttalelse å revurdere gjeldende WHO2005-TEF (Toxic Equivalence Factors) for å ta hensyn til nye in vivo- og in vitro-data, spesielt når det gjelder PCB-126. Verdens helseorganisasjon (WHO) utfører derfor nå en gjennomgang av WHO2005-TEF-verdiene og revideringen ventes å være fullført i 2023. I påvente av fullføringen av denne gjennomgangen og for å sørge for et høyt beskyttelsesnivå av menneskers helse i mellomtiden, er det hensiktsmessig å fastsette grenseverdier for dioksiner og for summen av dioksiner og dl-PCB for næringsmidler som ennå ikke er omfattet av forordning (EF) nr. 1881/2006. Dette omfatter kjøtt og kjøttprodukter fra geiter, hest, kanin, villsvin, fuglevilt og vilt, i tillegg til lever fra geiter, hest og fuglevilt. Gjeldende grenseverdi for hønseegg utvides til alle fjørfeegg med unntak av gåseegg.

Gitt at det ikke bare konsumeres muskelkjøtt fra lemmer av krabber og krabbeliknende krepsdyr, men også muskelkjøtt fra buken til slike krepsdyr, er det hensiktsmessig at dagens grenseverdier også skal gjelde for muskelkjøttet i buken til disse krepsdyrene. I tillegg, tatt i betraktning tilgjengelige forekomstdata og viktigheten av å sikre høy beskyttelse av folkehelsen, spesielt for sårbare grupper av befolkningen, er det hensiktsmessig allerede å senke grenseverdiene for dioksiner og summen av dioksiner og dl-PCB i melk og meieriprodukter. Vi har ikke forekomstdata på andre egg enn hønseegg, men kjenner til at måseegg kan inneholde svært høye nivåer av dioksiner og dl-PCB.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1881/2006 er gjennomført i norsk rett ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen til forordning (EF) nr. 1881/2006 om grenseverdier for dioksiner og dioksinliknende PCB-er må gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte grenseverdiene er satt ut ifra forekomstdata i EU. Mattilsynet har ikke egne forekomstdata for dioksiner og dioksinliknende PCB for geiter, hest, kanin, villsvin, fuglevilt eller vilt. Norske data for disse kategoriene er derfor ikke en del av datagrunnlaget til EU-kommisjonen og vi har ikke grunnlag for å vurdere om de foreslåtte grenseverdiene er utfordrende for i Norge. Det er av den grunn vanskelig for Mattilsynet å vurdere konsekvensene av disse grenseverdiene. Generelt sett har vi ikke grunnlag for å tro at forekomsten av dioksiner og dl-PCB skal være vesentlig høyere i Norge enn i EU. Tvert imot har vi data som indikerer at innholdet av stoffene er noe lavere i norskprodusert fisk, kjøtt, melk og egg enn i tilsvarende mat produsert i andre land. Mattilsynet undersøkte i 2014-2017 innholdet av dioksiner og dl-PCB i hønseegg og melk. Funnene i denne undersøkelsen viste at norskprodusert egg og melk har svært lave nivåer av dioksiner og dioksinliknende PCB og er under grenseverdiene, også de foreslåtte lavere grenseverdiene for melk. Denne undersøkelsen omfattet kun egg fra fjørfe, men vi vet fra tidligere undersøkelser at måseegg kan inneholde svært høye nivåer av dioksiner og dl-PCB. Vi kjenner ikke til at det er kommersiell omsetning av måseegg, men Mattilsynet har uansett advarsler ute på sine nettsider knyttet til konsum av måseegg.

Om viltkategorien omfatter tamrein, er noe uklart. Mattilsynet har ikke egne forekomstdata på tamrein, men vi er kjent med at det kan være høyt innhold av disse stoffene i rein som beiter i områdene rundt Pasvik. Grenseverdiene for vilt kan derfor eventuelt være utfordrende for rein fra dette området.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet har som nevnt ikke egne forekomstdata for dioksiner og dioksinliknende PCB for geiter, hest, kanin, villsvin, fuglevilt eller vilt. Det er derfor vanskelig å vurdere om de foreslåtte grenseverdiene er utfordrende eller ikke for norskproduserte produkter i disse kategoriene. Vi vet imidlertid at mange får i seg for mye dioksiner gjennom maten med de nye tålegrensene som er fastsatt av EFSA. Grenseverdier i mat er et viktig ledd i arbeidet med å få ned inntaket av dioksiner og PCB-er hos befolkningen. Mattilsynet anser derfor rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.10.1022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.10.2022
Anvendelsesdato i EU
01.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet