Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1259/2011 av 2. desember 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i næringsmidler

Commission Regulation (EU) No 1259/2011 of 2 December 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for dioxins, dioxin-like PCBs and non dioxin-like PCBs in foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innfører grenseverdier for ikke-dioksinliknende PCB. Det har hittil ikke vært grenseverdier for ikke-dioksinliknende PCB i næringsmidler. Rettsakten endrer også grenseverdiene for dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB. Dagens grenseverdier for dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB er satt ut fra WHOs beregning av toksiske ekvivalenter fra 1998. Se lenger ned i notatet, under vurdering, for en forklaring på toksiske ekvivalenter (TEF). I 2005 foretok WHO en ny slik beregning, og de nye grenseverdiene for dioksiner og dioksinliknende PCB settes nå ut fra den nyeste beregningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
I praksis blir dette regelverket verken vanskeligere eller enklere å overholde for Norge enn tidligere. Den norske næringen har ikke ytret ønske om å innføre grenseverdier for ikke-dioksinliknende PCB. Likevel er det ingenting som tilsier at grenseverdiene blir vanskelige å overholde for den norske næringen.

Det er analyselaboratoriene som blir berørt av endringen i grenseverdier for dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB. Disse endringene vil medføre omlegging til TEF2005 fra TEF1998 hos analyselaboratoriene. Enkelte analyselaboratorier har allerede lagt om til TEF2005, og regner seg foreløpig tilbake til TEF1998 frem til regelverksendringen trer i kraft.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relavant og akseptabel.

Vurdering
Om ikke-dioksinliknende PCB: Rettsakten innfører grenseverdier for ikke-dioksinliknende PCB. Det har hittil ikke vært grenseverdier for ikke-dioksinliknende PCB i næringsmidler. I utgangspunktet er grenseverdiene satt ut fra bakgrunnsnivåene for å hindre omsetning av de mest forurensede næringsmidlene. Likevel har ikke alle næringsmidlene fått så streng grenseverdi som de antagelig kunne hatt ut fra dagens nivåer. Dette har Kommisjonen gjort for å starte med et forholdsvis enkelt og oversiktlig regelsett. I den kommende perioden vil det samles data, slik at grenseverdiene kan gjennomgås om tre år med tanke på eventuell revidering.

Om dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB: De ulike stoffene i stoffgruppen av dioksiner/furaner og PCB er ikke like giftige. I regelverket er det likevel én felles grenseverdi for dioksiner og furaner og én felles grenseverdi for summen av dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB. I tillegg til den nye felles grenseverdien for ikke-dioksinliknende PCB. Dette gjøres mulig fordi de ulike stoffene vektes i forhold til hverandre basert på giftighet, dvs. at grenseverdiene for dioksiner, furaner og PCB i regelverket angis som toksiske ekvivalenter. Summen av giftighet kommer dermed frem i grenseverdien. I regelverket er dette for eksempel for dioksiner og furaner angitt som ”WHO-PCDD/F-TEQ”. Beregningen av giftighet som dagens regelverk er basert på, stammer fra 1998. I denne teksten angis de toksiske ekvivalentene basert på denne beregningen som TEF1998. Det ble foretatt en ny slik beregning i 2005. Kommisjonen ønsker nå at regelverket skal referere til denne oppdaterte beregningen (TEF2005). Det er tatt utgangspunkt i dataene fra EFSAs database. Kommisjonen har funnet frem til i hvilken persentil dagens grenseverdi (med utgangspunkt i TEF1998) ligger. Så er det undersøkt hvilken verdi som ligger i tilsvarende persentil for TEF2005 i det samme datasettet. Denne verdien (med utgangspunkt i TEF2005) er så satt som ny grenseverdi. Kommisjonen påpeker at fremgangsmåten er pragmatisk, og ikke vitenskaplig basert.Dette gjør at regelverket blir like enkelt/vanskelig å overholde med de nye grenseverdiene basert på TEF2005, men på papiret vil grenseverdiene tilsynelatende være senket.

Konklusjon: Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Om ikke-dioksinliknende PCB:

I arbeidsgruppemøtet om persistente organiske miljøgifter i mat fredag 21. mai 2010 gav Norge uformelt sin stemme til ikke å innføre grenseverdier . Dette fordi vi ønsker å være restriktive i forhold til å innføre nye regler, og fordi Vitenskapskomiteen for mattrygghet har kommet fram til at vi i det norske kostholdet er beskyttet mot helseskadelige nivåer av ikke-dioksinliknende PCB gjennom grenseverdiene for dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB. Norge indikerte likevel at vi kunne akseptere det forslaget til grenseverdier for ikke-dioksinliknende PCB som nå er vedtatt i EU, og flere av de andre forslagene til håndtering av ikke-dioksinliknende PCB i næringsmidler.

Om dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB:

Ved omlegging til TEF2005 vil ingen grenseverdier bli vanskeligere å overholde i EU, med unntak av grenseverdien for marine oljer. Her har Kommisjonen som utgangspunkt at grenseverdien faktisk skal senkes (regelverket skal strammes inn), da det er å forvente at renseteknologien har blitt bedre siden gjeldende grenseverdi ble satt. Det er imidlertid slik at Norge og Island har tilpasningstekst til denne grenseverdien, slik at vi i dagens regelverk har en strengere grense enn det EU har. Selv med den senkede grenseverdien i den vedtatte forordningen vil EU ha en høyere grenseverdi enn Norge og Island.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 736-741
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
16.12.2011
Høringsfrist
31.03.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.06.2012
Anvendes fra i Norge
19.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1259
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro