Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)

Tittel

Kommisjonsdirektiv EU) 2019/1831 av 24. oktober 2019 om fastsetjing av ei femte liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i medhald av rådsdirektiv 98/24/EF, og om endring av kommisjonsdirektiv 2000/39/EF

Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv (EU) 2019/1831, heretter omtalt som «direktivet» etablerer en femte liste med indikative eller veiledende grenseverdier for eksponering av 10 kjemikalier til Kommisjonens Rådsdirektiv (EC) 98/24 (Vern av helse og sikkerhet til arbeidstakere mot risiko i forbindelse med kjemiske agenser på arbeidsplassen).

Forslagets innhold og formål
Direktivets formål er å innføre veiledende grenseverdier som er helsebaserte for å bedre beskytte arbeidstakere for risiko som følge av eksponering for farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Endringene gjelder en femte liste til kjemikaliedirektivet (kjemiske-agens-direktivet), og omfatter 10 stoffer. Endringene kommer på bakgrunn av en revisjon og tilgjengelighet av nye målemetoder, og basert på vurdering av siste vitenskapelige data av forholdet mellom helseeffektene av farlige kjemikalier og eksponeringsnivå.

Liste over kjemikalier som får ny veiledende grenseverdi etter direktivet:

• Anilin

• Klormetan

• Trimetylamin

• 2-fenyl-propan (kumen) (1-metyletylbenzen)

• Sec-butylacetat

• 4-aminotoluene

• Isobutylacetat

• Isoamyl alkohol (3-metyl-1-butanol)

• n-butylacetat

• Forsforyltriklorid (fosforklorid)

De veiledende grenseverdiene er terskelverdier for eksponering under det som generelt vurderes å ikke medføre skadelige eller ugunstige effekter etter korttidseksponering eller daglig eksponering over tid. Grenseverdiene er satt med tanke på en referanseperiode på 8 timer for langtidseksponering og noen kjemikalier er i tillegg korttidsverdi satt med referanseperiode på 15 minutter for å ta høyde for akutte toksiske effekter som kan oppstå fra korttidseksponering. De nasjonale grenseverdiene kan være høyere enn de som står oppført i direktivet, dersom et medlemsland mener at det er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn, men landene bør nærme seg den indikative grenseverdien.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet medfører ikke behov for å endre arbeidsmiljøloven, men vil innebære behov for å endre forskrift 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier og forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip.

Administrative konsekvenser
Med endringene i direktivet vil nåværende beskyttelsesnivå for arbeidstakerne opprettholdes. Norge har i dag regulert lavere grenseverdi for ett av 10 kjemikalier som direktivet omfatter, mangler grenseverdi og korttidsverdi for 2 kjemikalier og har høyere grenseverdi for 7 av de 10 kjemikalier som direktivet omfatter.
Norge har ingen grenseverdier eller korttidsverdier spesifikt for sec-butylacetat, iso-butylacetat eller n-butylacetat, men Norge har grenseverdi for alle isomere av butylacetat, og denne verdien er høyere enn direktivforslaget. I tillegg mangler Norge korttidsverdi for dette kjemikaliet. Norge har hverken grenseverdi eller anmerkning for 4-aminotoluene, og har heller ingen korttidsverdi for kjemikaliet som fastsatt i direktivet. Norge har i dag en lavere grenseverdi for anilin enn hva som følger av direktivet. Direktivet fastsetter også korttidsverdi for anilin, som Norge ikke har. Norge har anmerkningene H (hudopptak) som lagt til grunn i direktivet. Norge har i tillegg anmerkning K (Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet vil ikke gi økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynet vurderer direktivet som relevant og akseptabelt.

Vurdering
Direktivet anses foreløpig relevant og akseptabelt.

Status
Direktivet er foreløpig ikke besluttet innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2019
Gjennomføringsfrist i EU
20.05.2021
Anvendelsesdato i EU
20.05.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.07.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2021
Anvendes fra i Norge
01.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L1831
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro