Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/161/EU av 17. desember 2009 om den tredje liste over veiledende grenseverdier for yrkesmessig eksponering i forbindelse med gjennomføring av rådsdirektiv 98/24/EF og om endring av direktiv 2000/39/EF

Commission Directive 2009/161/EU of 17 December 2009 establishing a third list of indicative occupational exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.01.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet gjelder et kommisjonsdirektiv med en 3. liste veiledende (indikative) yrkeshygieniske grenseverdier for eksponering i arbeidet under Rådsdirektiv 98/24/EF om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemiske agens på arbeidsplassen. Direktiv 91/322/EØF som inneholder en liste med veiledende yrkeshygieniske grenseverdier ble fastsatt under rammedirektivet 80/1107/EØF. Rammedirektivet ble senere opphevet av direktivet om kjemiske agens 98/24/EF. Rådsdirektiv 98/24/EF ble vedtatt 7. april 1998 og publisert i EF-tidende 5. mai 1998. Direktivet stiller krav om at kommisjonen skal legge frem forslag til grenseverdier som medlemslandene må innføre på nasjonalt nivå. Dette gjelder både veiledende og bindende grenseverdier i luft, og bindende biologiske grenseverdier, f.eks. i blod. De nasjonale veiledende grenseverdiene kan være høyere, dersom et medlemsland mener at det er nødvendig av tekniske og økonomiske hensyn, men landene bør nærme seg EUs veiledende verdi. Direktivet stiller krav om at veiledende grenseverdier vedtas gjennom kommisjonsdirektiv. Den første og andre liste over veiledende yrkeshygieniske grenseverdier ble fastsatt i kommisjonsdirektiv 2000/39/EC og 2006/15/EC. EU kommisjonen kunngjorde 29. mai 2008 at den rådgivende komité om sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Advisory Committee for Safety and Health at Work, ACSHW) hadde godkjent forslaget om et nytt direktiv som fastsetter en tredje liste over veiledende grenseverdier. Den nye listen fastsetter veiledende grenseverdier for 20 farlige stoff brukt på arbeidsplasser. Forslaget til veiledende grenseverdi for tre av stoffene formaldehyd, kvikksølv og karbondisulfid førte til store diskusjoner og resulterte i at Scientic Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL) foretok en ny gjennomgåelse av dokumentene for disse stoffene. Resultatet av den nye vurderingen var at SCOEL sto ved den opprinnelige foreslåtte helsebaserte tallverdien. Direktivet ble fastsatt av Kommisjonen 17. desember 2009.

Merknader
Direktivet har sin hjemmel i EF-traktatens artikkel 118 A. Rådsdirektiv 98/24/EF om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemiske agens på arbeidsplassen stiller krav om at kommisjonen skal legge frem forslag til grenseverdier som medlemslandene må innføre på nasjonalt nivå. Dette direktivforslaget er det tredje direktiv med hjemmel i Rådsdirektiv 98/24/EF. Arbeidstilsynets veiledning med liste over administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære er fastsatt i medhold av forskrift av 30. april 2001 nr. 443 om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen og inneholder verdier for alle stoffene i direktivet med unntak av to stoffer. for 9 stoff i listen har Norge høyerer verdi og for de øvrige stoffen har Norge enten samme eller laverer verdi. Flere stoff i listen har kortidsverdi og Norge vil se på strategi for innføring av korttidsverdi.

For petroleumsvirksomhet på norsk sokkel får den veiledende listen anvendelsen gjennom § 34 i forskrift av 3. september 2001 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Norge deltar som observatør i EUs vitenskapelige komité for grenseverdier (SCOEL), og i møter som Kommisjonen arrangerer for arbeidsmiljømyndighetene i forbindelse med fastsettelse av grenseverdier. Grenseverdier fastsettes på grunnlag av vurderinger og merknader fra SCOEL.

Vurdering
Listene i direktivet inneholder veiledende grenseverdier for 20 stoff. Direktivet vil det medføre behov for etablering av administrativ norm for 2 stoffer:
- Bisfenol A – inhalerbar (4,4'-isopropylidendifenol)
- tert-Butylmetyleter.

For 10 stoff i listen har Norge en høyere verdi enn den som er foreslått i direktivet. Disse er:
- Formaldehyd
- N, N Dimetylformamid
- Metylakrylat
- Vinylacetat
- 2-Metoksyetanol
- 2-Metoksyetylacetat
- 2-Etoksyetanol
- 2-Etoksyetylacetat
- Svovelsyreaerosol
- Hydrogensulfid.

For flere av stoffene i det direktivet angis en korttidsverdi (KV). I Norge er en tommelfingerregel brukt for å komme frem til en korttidsverdi, se avsnittet om gjennomsnittsverdier i Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. I forbindelse med gjennomføring av direktivet i norsk rett vil ovennevnte uoverensstemmelser håndteres ved revisjon av administrative normer. Arbeidstilsynet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt og partene i arbeidslivet har etablert en rutine for dette arbeid. Frist for implementering er 17. desember 2011.

Status
Forslaget til direktiv var opp til avstemning blant medlemslandene i Technical Progress Committee (TCP) i Luxembourg 31. mars 2009. Kommisjonen la frem to lister i det foreslåtte direktiv der Annex I besto av 19 stoff mens Annex II inneholdt formaldehyd. Representanter for 24 medlemsland samt Island og Norge var tilstedet i møtet og ga kommentarer til det foreslåtte direktiv. Etter kommentarrunden var det klart at 9 land var imot forslaget om veiledende grenseverdi for formaldehyd mens 8 land var for implementering av alle 20 stoff. Det kom også forslag om en lengre implementeringsfrist for formaldehyd. Til tross for at det ble lagt frem forslag om forlenget implementeringsfrist for formaldehyd, var det ikke mulig å komme til enighet om det foreslåtte direktivet. Ingen formell avstemning ble vedtatt og forslaget gikk derfor tilbake til komiteen til ny skriftlig vurdering. De foreslåtte grenseverdiene ble ikke endret og direktivet ble vedtatt 17. desember 2009.

Status, iflg oppdatert EØS-notat 2.11.2012:

Direktivet er gjennomført ved administrative normer fastsatt av Arbeidstilsynet 12. desember 2011: http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.html?tid=231560

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2009
Gjennomføringsfrist i EU
18.12.2011
Anvendelsesdato i EU
18.12.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 244-246
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.01.2013
Anvendes fra i Norge
07.01.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0161
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro