Grenseverdier for enkelte plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/28/EF av 25. mai 2007 om endring av enkelte av vedleggene til rådsdirektivene 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleisk hydrazid, metalaksyl-M og trifloxystrobin

Commission Directive 2007/28/EC of 25 May 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M and trifloxystrobin

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Helse- og omsorgsdepartementets bakgrunnsnotat - november 2007

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for plantevernmidlene azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleisk hydrazid, metalaksyl-M og trifloksystrobin i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Bakgrunnen for å endre verdiene er at Kommisjonen har mottatt informasjon om ny eller endret bruk av disse stoffene. Langtidseksponeringen via næringsmidler som kan inneholde rester av disse stoffene er vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer og praksis. For klorfenapyr, folpet og lambda-cyhalotrin som det er fastsatt akutt referansedose (ARfD) for, er den akutte eksponeringen via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester vurdert. Basert på inntaksvurderinger, er grenseverdiene fastsatt slik at ARfD ikke blir overskredet.

Når godkjent bruk av plantevernmidler ikke gir rester i næringsmidler, det ikke er noen godkjent bruk, det ikke finnes nødvendige data for å fastsette MRL (maximum residue limits=grenseverdier for restmengder) eller når bruk i tredjeland gir rester på produkter som kan bli omsatt i EØS-området ikke er understøttet av nødvendige data, skal grenseverdiene settes på deteksjonsgrensen. Dette gjelder for noen av stoff/næringsmiddelkombinasjonen i dette direktivet.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21 desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.05.2007
Gjennomføringsfrist i EU
26.11.2007
Anvendelsesdato i EU
27.11.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 216-227
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2007
Anvendes fra i Norge
11.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0028
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro