Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: oppheving

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2284 av 25. november 2015 om oppheving av rådsdirektiv 76/621/EØF om fastsettelse av grenseverdi for erukasyre i oljer og fett og rådsforordning (EF) nr. 320/2006 som etablerer en midlertidig ordning for restrukturering av sukkerindustrien

Regulation (EU) 2015/2284 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 repealing Council Directive 76/621/EEC relating to the fixing of the maximum level of erucic acid in oils and fats and Council Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.2.2016)

Sammendrag av innhold
Dette gjelder en forordningen som opphever eldre Parlaments - og Rådsdirektiv/forordninger som ikke lenger gjelder i EU. Det er direktiv 76/621/EEC om fastsettelse av grenseverdi for erukasyre i oljer og fett, og forordning (EC) nr. 320/2006 som etablerer en midlertidig ordning for restrukturering av sukkerindustrien, som oppheves. Sistnevnte forordning er ikke inntatt i EØS-avtalen.

Bestemmelsene om grenseverdier for erukasyre i oljer og fett finner vi nå i forordning (EU) nr. 1881/2006 jf. endringsforordning (EU) nr. 696/2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
EUs opphevelsesforordning vil ikke bli gjennomført i norsk rett.

Direktiv 76/621/EEC er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. desember 1993 nr. 1383 om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett. m.v. Forskriften er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og vil bli opphevet av departementet uavhengig EUs opphevelsesforordning.

De nye bestemmelsene om grenseverdier for erukasyre i oljer og fett jf. endringsforordning (EU) nr. 696/2014 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 23. mars 2015 nr. 208 om endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Opphevelsesforordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rådsforordning (EC) Nr 320/2006 er ikke inntatt i EØS-avtalen. Opphevelsesforordningen antas derfor ikke å ha EØS-relevans med hensyn til det som angår forordning (EC) nr. 320/2006.

Når det gjelder direktiv 76/621/EØF, er dette inntatt i EØS-avtalen, jfr. vedlegg II kap. XII nr. 12, og direktivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. desember 1993 nr. 1383 om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett. m.v. I den grad opphevelsesforordningen må inntas i EØS-avtalen for at direktiv 76/621/EØS ikke lenger skal inngå i avtalen, er den EØS-relevant. Opphevelsesforordningen vil imidlertid ikke bli implementert i norsk rett. Den norske forskriften som gjennomfører det gamle Parlaments - og rådsdirektivet var fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og vil bli opphevet av departementet uavhengig EUs opphevelsesforordning.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2015
Anvendelsesdato i EU
14.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 244-245
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2284
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro