Grenseverdier for marine biotoksiner i levende muslinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 786/2013 av 16. august 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 når det gjelder tillatte grenseverdier for yessotoksiner i levende muslinger

Commission Regulation (EU) No 786/2013 of 16 August 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the permitted limits of yessotoxins in live bivalve molluscs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler endring av grenseverdier for yessotoksiner i levende muslinger.

Dagens grenseverdi på 1 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt er satt på bakgrunn av akutt toksisitet funnet ved musestudier. Disse effektene er aldri sett på mennesker. Det er ikke funnet noen kroniske effekter av yessotoksiner i dyreforsøk.

Yessotoksinproduserende alger er relativt vanlige og forekommer normalt i størst konsentrasjon på forsommeren. De har vært påvist langs stort sett hele norskekysten. Yessotoksinet har tidligere vært problematisk i noen områder med skjelloppdrett, men det er for øyeblikket lav aktivitet i disse områdene i Sør-Norge.

Dagens grenseverdi på 1 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt er problematisk fordi den hindrer handel med muslinger som ikke anses helsefarlige. Codex har valgt å ikke regulere yessotoksiner i muslinger på grunn av fravær av helsefare.

The Panel of Contaminants in the Food Chain (CONTAM panel) har fastsatt en Acute Reference Dose (ARfD) for yessotoksin på 0,025 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt. Dette er basert på tester utført på dyr, på grunn av manglende data på mennesker.

En porsjon muslinger på 400 g (som inneholder dagens grenseverdi for yessotoksin på 1 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt) vil resultere i et inntak av yessotoksin som er ekvivalent til 0,0067 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt, hvilket er lavere enn ARfD satt til 0,025 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt. Dette gir derfor ingen helserisiko. Med en ARfD på 0,025 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt kan grenseverdien økes til 3,75 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt uten at det utgjør en helserisiko (0,025/0,0067 = 3,75).

Økningen i grenseverdien for yessotoksiner er i tråd med European Food Safety Authoritys (EFSA) uttalelse.

På bakgrunn av dette økes grenseverdien fra 1 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt til 3,75 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt.

Den foreslåtte grenseverdien er basert på ARfD og er derfor en sikring mot akutt forgiftning av yessotoksiner.

Det foreligger ikke data på kronisk toksisitet, karsinogenisitet, teratogenisitet og de toksikologiske dataene er mangelfulle. På grunn av dette har EFSA ikke kunnet fastslå et tolerabelt daglig inntak (TDI).

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften), vedlegg III, avsnitt VII, Kapittel V, punkt 2d. Endringen er nøytral ifht. regelverksforenkling. Konsekvensen av forslaget er at både myndighetene og næringen får en mindre økonomisk og administrativ byrde. Man unngår unødig prøvetaking og tilbakeholdelse av partier med innhold av yessotoksiner umiddelbart over grenseverdien på 1 milligram/kg. I tillegg er ny grenseverdi for yessotoksiner mer faglig korrekt, fordi det foreligger ny kunnskap.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge støtter forslaget om ny grenseverdi på 3,75 milligram yessotoksinekvivalenter/kg kroppsvekt for yessotoksiner i levende muslinger, da dette er mer faglig korrekt og ikke gir en økt helserisiko for konsumentene.

Hvis grenseverdien ikke økes i Norge men i øvrige medlemsland, kan dette føre til problem ved eksport og import av muslinger.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.08.2013
Anvendelsesdato i EU
06.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.02.2014
Anvendes fra i Norge
18.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0786
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro