Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner og lekeplasser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1199 av 20. juli 2021 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer) i granulater og flak brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner eller i løs form på lekeplasser eller på sportsarenaer

Commission Regulation (EU) 2021/1199 of 20 July 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAHs) in granules or mulches used as infill material in synthetic turf pitches or in loose form on playgrounds or in sport applications

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.8.2021

EU vedtok 20. juli 2021 grenseverdier for innholdet av såkalte PAHer i granulater og flak fra brukte bildekk til bruk på nye lekeplasser eller sports­arenaer. Ifølge Klima- og miljø­departemenentets EØS-notat er de fleste poly­sykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer) kreft­fremkallende. Forordningen gjelder fra 10. august 2021, men har en tolv måneder overgangstid, og granulat og flak som er plassert ut når overgangstiden er over, kan bli liggende.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.8.2021)

Sammendrag av innhold
De fleste polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer) er kreftframkallende og gentoksiske. Innholdet av åtte spesifiserte PAHer med harmonisert klassifisering som Carc. 1B er regulert i post 50 i Reach vedlegg XVII i ulike typer faste bearbeidede produkter, blant annet fallmatter til lekeplasser. Grenseverdien er 1 mg/kg av hver enkelt av de åtte PAHene. Granulat og flak lagd av brukte dekk («gummigranulat») inneholder vanligvis PAHer. Slike materialer brukes ofte til fyllmateriale på kunstgressbaner og som løst dekke på lekeplasser og sportsarenaer. Granulatene og flakene regnes som stoffblandinger og er derfor ikke regulert i post 50. Kommisjonen har derfor foreslått en forordning som vil innføre en grenseverdi på 20 mg/kg av summene av PAHene i post 50, for totalinnholdet av de åtte PAHene, i granulære og flakformede partikler som skal bringes i omsetning til og brukes som fyllmaterialer i kunstgress eller i løs form på lekeplasser og sportsarenaer. Kommisjonen foreslår tolv måneder overgangstid, og at granulat og flak som er plassert ut når overgangstida er over kan bli liggende.

Formålet med restriksjonen er både å beskytte den generelle befolkningen som bruker, og arbeidstakere som lager og vedlikeholder, lekeplassene, kunstgressbanene og sportsarenaene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at for høyt innhold av PAH i granulater og flak fra brukte bildekk brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner eller i løs form på lekeplasser eller på sportsarenaer medfører en risiko for menneskers helse. Seac konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen stoffgruppen medfører på en proporsjonal måte.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Status
Forordningen er fastsatt i EU og publisert i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.07.2021
Anvendelsesdato i EU
10.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon