Grenseverdier for perklorat i visse næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/685 av 20. mai 2020 om endring av forordning (EU) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for perklorat i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2020/685 of 20 May 2020 amending Regulation (EC) 1881/2006 as regards maximum levels of perchlorate in certain foods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2020)

Sammendrag av innhold
Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen foreslår nå å inkludere grenseverdier for perklorat.

EFSA kom i september 2017 med en vurdering av eksponering av perklorat. «The CONTAM Panel concluded that the chronic dietary exposure to perchlorate is of potential concern, in particular for the high consumers in the younger age groups of the population with mild to moderate iodine deficiency. Furthermore, it is possible that short-term exposure to perchlorate is of concern for breast-fed infants and small children with low iodine intake».

EFSA har i en tidligere risikovurdering satt tolerabelt daglig inntak (TDI) til 0,3 µg/kg kroppsvekt. I vurderingen fra 2017 påpekte de at både kort- og langtidseksponering for små barn overstiger TDI, mens det for den voksne populasjonen er på nivå som TDI. Grønnsaker og vegetabilske produkter, melk og melkeprodukter og frukt/produkter av frukt ble utpekt som viktige bidragsytere til inntaket på tvers av populasjonsgrupper.

Perklorat forekommer miljøet både fra naturlige og antropogene kilder. Det kan dannes i atmosfæren og avsettes i jord og grunnvann. Det forekommer også som miljøforurensning fra bruk i nitratgjødsel. Vann, jord og gjødsel er altså ansett som potensiell kilde til perklorat forurensning i mat.

De nye grenseverdier for perklorat vil fremkomme slik i tabellen i vedlegget til forordning (EC) 1881/2006:

[For å se tabellen, klikk her for å se helel EØS-notatet]

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EC) 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne endringsforordning til fororordning (EC) 1881/2006 om grenseverdier for perklorat gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte endringene i grenseverdiene for erukasyre vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndighetene utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der relevante departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet har støttet Kommisjonens arbeid med grenseverdier for perklorat i næringsmidler og de forekomstdata Mattilsynet har ser ut til å støtte opp om de foreslåtte grenseverdiene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2020
Anvendelsesdato i EU
01.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2020
Anvendes fra i Norge
14.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0685
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro