Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1125 av 10. juli 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt østersjøsild

Commission Regulation (EU) 2015/1125 of 10 July 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in Katsuobushi (dried bonito) and certain smoked Baltic herring

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 ved å gi egne grenseverdier for PAH i to typer næringsmidler. Polysykliske aromatiske hydrokarboner er en stoffgruppe med flere såkalte gentoksiske karsinogener (kan gi kreft ved å skade arvematerialet). PAH dannes gjennom ulike industrielle prosesser og finnes i maten som tradisjonelle miljøgifter men også som et resultat av behandlingen/produksjonen av næringsmidler (f.eks. røyking og tørking). Grenseverdiene er satt både for benzo(a)pyren (BaP) og summen av fire PAH-forbindelser (inkl. BaP). Verdiene i røykte fiske- og kjøttprodukter ble strengere fra september 2014, men ganske mange medlemsland har fått et treårig unntak for sine tradisjonelt røykte spesialiteter. Røykt brisling fra Østersjøen har nå en høyere grenseverdi enn annen røykt fisk, men siden dette produktet også kan inneholde små sild, har det vært et ønske fra de baltiske landene om at røykt østersjøsild plasseres i samme kategori. Katsuobushi er et tradisjonelt japansk produkt. Makrellfisken bonito tørkes, røykes og skjæres i skiver. Ofte tilsettes vann for å lage kraft. De tradisjonelle røykemetodene kan gi forholdsvis høye PAH-verdier, langt over grenseverdien for røykte fiskeprodukter i EU-regelverket. Den japanske industrien jobber med å finne metoder som gir lavere grader av forurensning, men Katsuobushi kan foreløpig ikke oppfylle de strengeste kravene. Derfor er det akseptert at Katsuobushi plasseres i samme kategori som røykt brisling, og får dermed noe høyere grenseverdier enn andre røykte fiskeprodukter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for myndighetene og/eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten er ikke sendt på høring, men de relevante næringsorganisasjonene ble informert underveis i regelverksprosessen.

Vurdering
Mattilsynets generelle holdning er at det er viktig å arbeide for å endre dårlig produksjonspraksis, noe denne rettsakten bidrar til. Det er utviklet flere veiledningsdokumenter for hvordan mat kan røykes og tørkes uten å tilføres helseskadelige mengder PAH, f.eks. en Code of Practice i Codex. Nivåene kan synes noe høye men virker helsemessig trygge ut fra at de aktuelle produktene inntas i små mengder. Disse næringsmidlene er i utgangspunktet lite relevante for norske forbrukere.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2015
Anvendelsesdato i EU
31.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 297-300
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2017
Anvendes fra i Norge
06.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1125
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro