Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/523 av 28. mars 2018 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet 'fluazuron'

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/523 of 28 March 2018 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance fluazuron as regards its maximum residue limit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2018/0523 omhandler fluazuron, som er et antiparasittmiddel. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr, og har grenseverdier for storfe i muskel, fett, lever, og nyre bortsett fra dyr som produserer melk til humant konsum. En søknad om utvidelse av eksisterende bestemmelser for fluazuron til å omfatte fisk ble sendt til EMA "European Medicines Agency". Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har EMA innvilget søknaden og anbefalt etablering av grenseverdier for fluazuron i fisk. I henhold til artikkel 5 i forordning (EU) 470/2009, har EMA også vurdert at ekstrapolering av denne oppføringen til vev fra alle drøvtyggere unntatt sau, og til storfemelk er hensiktsmessig. Forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) 2018/0523 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at fluazuron blir tillatt å bruke til fisk og storfe, og kan ekstrapoleres til vev fra alle drøvtyggere unntatt drøvtyggere som produserer melk til humant konsum og sau.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Fluazuron er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til storfe unntatt dyr som produserer melk til humant konsum. Endringen gjelder etablering av grenseverdi i fisk for rester av fluazuron. Dette medfører at fluazuron blir tillatt som antiparasittmiddel til fisk. I denne endringen har storfemelk også fått en grenseverdi. Dette medfører at fluazuron også blir tillatt benyttet til storfe som produserer melk til humant konsum. Ekstrapolering av grenseverdiene til alle drøvtyggere unntatt dyr som produserer melk til humant konsum og sau er også anbefalt.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.03.2018
Anvendelsesdato i EU
03.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2018
Anvendes fra i Norge
05.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0523
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro