Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/440 av 23. mars 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av atrazin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester av atrazin i og på visse produkter.

All tillatelse for bruk av plantevernprodukter som inneholder atrazin har blitt trukket tilbake i EU. Av den grunn skal også MRL-ene som er angitt i Vedleggene II og III slettes jf. artikkel 17 til forordning (EF) nr. 396/2005.
Grenseverdiene for atrazin er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av den faste komiteen for planter, dyr, mat og fôr, seksjon plantevernmiddelrester (SCoPAFF/PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) sine vurderinger og annen relevant informasjon. EFSA konkluderte med at MRL for atrazin i kornprodukter kan senkes fra 0,1 mg/kg til 0,05 mg/kg. Dette tilsvarer nivået korresponderer med det eksisterende nivået for bestemmelse av atrazin i planteprodukter.

Grenseverdiene som endres av denne rettsakten fikk flertall ved votering i EU 1. desember 2015. Den er under behandling i EU og i EØS landene. Rettsaktene tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komiteemøtet.

Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-verdiene er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Rettsakten trår i kraft i EU 6 måneder etter 20. dag etter publisering i Official Journal of the European Union, det vil si 13. oktober.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartmentet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

I dette tilfellet er årsak til endringene i MRLer at all tillatelse til bruk av plantevernmidler som inneholder atrazin har blitt trukket tilbake i EU. I utgangspunktet skal man derfor ikke kunne påvise rester av atrazin i planteprodukter. Data som er sendt inn fra land utenfor EU har heller ikke vært tilfredsstillende for å kunne dokumentere nødvendig bruk og trygghet. MRLene er derfor satt lik LOQ (Limit of Quantification).

Atrazin har ikke vært tillatt brukt i Norge.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for atrazin/produkt kan man finne i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten trår i kraft i EU 6 måneder etter 20. dag etter publisering av forordningen i Official Journal of the European Union, det vil si 13. oktober 2016.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2016
Anvendelsesdato i EU
13.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 350-362
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.02.2017
Anvendes fra i Norge
07.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0440
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro