Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 822/2009 av 27. august 2009 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av azoksystrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, fludioksinil, fluroksypyr, indoksakarb, mandipropamid, kaliumtrijodid, spirotetramat, tetrakonazol og tiram i eller på visse produkter

Commission Regulation (EC) No 822/2009 of 27 August 2009 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole, and thiram in or on certain products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.4.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer enkelte grenseverdier for stoffene azoksystrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, fluodioksinil, fluroksypyr, indoksakarb, mandipropamid, kaliumtriiodid, spirotetramat, tetrakonazol og tiram. Bakgrunnen for regelendringen er at noen av stoffene har blitt godkjent til bruk i nye kulturer og da forutsettes det at det fastsettes grenseverdier for disse kulturene. For andre er det søkt om importtoleranser. Når det gjelder kaliumtrijodid er det ikke satt grenseverdier tidligere.

Forslaget til grenseverdier er vurdert av EFSA (European Food Safety Authority). Verken livslang bruk av alle næringsmiddelprodukter som kan inneholde restmengder av disse stoffene, under eller lik grenseverdien eller kortvarig forbruk av ekstreme mengder av et enkelt produkt, utgjør noen riskio for at akeptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. For kaliumjodid ble konklusjonen at det ikke var nødvendig med grenseverdier for å ivareta forbrukersikkerheten. Det ble derfor oppført på vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 (stoffer som ikke trenger grenseverdier).

Merknader
Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer, FOR 18.8.2009 nr. 1117.

Administrative og økonomiske konsekvenser: I følge EFSAs vurdering gir grenseverdiene tilfredsstillende beskyttelse av forbrukerne. Det fleste av stoffene er godkjent til bruk i Norge men ikke i de kulturene som får endrete grenseverdier. Endringene får derfor ingen konsekvenser for norsk bruk. Implementering av rettsakten vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten ble vedtatt i EU 27.08.2009 og trådte i kraft den 11.09.2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.08.2009
Anvendelsesdato i EU
11.09.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 47-87
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0822
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro