Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/693 av 7. april 2017 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bitertanol, chlormequat and tebufenpyrad in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad. Tebufenpyrad og klormekvat er godkjent som aktive stoffer (plantevernmidler) i EU og Norge, mens stoffet bitertanol har mistet sin godkjenning som aktivt stoff i EU (og Norge). Av stoffene er kun klormekvat (klormekvatklorid) godkjent i Norge. Endringene skjer på bakgrunn av revurdering av alle fastsatte MRLer for stoffene etter artikkel 12. Ved artikkel 12-vurderinger kan det også skje endringer i restdefinisjoner for stoffene og fastsatte analytiske kvantifiseringsgrenser hvis dette anbefales av "European Food Safety Authority" (EFSA) i forbindelse med reasoned opinion for stoffene.

Forordning (EU) No 767/2013, som endrer hovedforordning 1107/2009 som er implementert i Norge gjennom forskrift om plantevernmidler, trekker godkjenningen av det aktive stoffet bitertanol. Det er ikke lenger noe godkjent bruk av bitertanol i EU. Når det ikke lenger er godkjent bruk av et stoff i EU, det ikke foreligger CODEX MRLer, og det heller ikke er meldt fra om godkjent bruk i tredjestater, oppheves alle MRLer som har vært fastsatt for bitertanol i vedlegg II and del B av vedlegg III og standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg (eller LOQ) får anvendelse. Restdefinisjonen endres til sum av bitertanol isomere etter anbefaling fra EFSA og MRLer for vegetabilske og animaske produkter fastsettes ved relevant LOQ (kvantifiseringsgrense) som da er oppført i vedlegg V til forordning (EU) nr.396/2005.

For klormekvat endres restdefinisjonen til sum av klormekvat og dets salter uttrykt som klormekvatklorid. Nye resultater fra overvåkingsdata viser at det forekommer rester i usprøytet kultivert sopp og at usprøytede pærer på høyere nivåer enn LOQ. Slike rester kan skyldes en kryssforurensning fra høy (gress) som er lovlig behandlet med klormekvat samt carry-over fra tidligere bruk av stoffet for pærer. MRLer for disse produktene ble fastsatt som midlertidige MRLer på bakgrunn av overvåkingsdata.

For tebufenpyrad oppdaget EFSA risiko for forbrukere knyttet til MRL for paprika og denne MRLen må derfor fastsettes lavere. Når det er bekymring om mulig helsefare for forbruker, gis det ikke overgangsordninger når MRL fastsettes lavere pga mulig helsefare. En del MRLer for stoffet ble fastsatt med en fotnote (midlertidige MRLer) for senere revurdering knyttet til visse mangler i dokumentasjonen. Det gis 2 års frist for å levere manglende dokumentasjon før ny revurdering av MRLene.

For å tillate normal omsetning, prosessering og konsum av produkter ved regelverksendringer overgangsordninger for produkter som er produsert før endringen av MRL trer i kraft forutsatt at det er vurdert av EFSA at forbrukerbeskyttelsen er ivaretatt. Fordi en helserisiko for forbruker ikke kan utelukkes ved nåværende MRL vil ny MRL for tebufenpyrad på 0,01* mg/kg for paprika (inklusive chilipepper) gjelde fra regelverket trer i kraft i EU (20 dager etter publisering på O.J.).

Rettsakten er fastsatt i EU den 7.april 2017 og endringene i MRLer for stoffene gjelder fra 3.november 2017 i EU, med unntak av MRL for tebufenpyrad i paprika (chilipepper) som gjelder fra 27. april 2017 i EU. I Norge vil endringen for tebufenpyrad/paprika gjelde umiddelbart når de tas inn i regelverket og øvrige endringer fra 3.november 2017 (eller når forordningen tas inn i norsk regelverk).

Det vil også gjelde overgangsordninger der gammel MRL anvendes for stoffene bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad (unntatt MRL for paprika/chilipepper – risiko for forbruker) for produkter produsert før 3. november 2017.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, pesticide residues (SCPAFF-PR). De er basert på EFSA's "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringene kan føre til flere overskridelser av der MRLer oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan man finne ved (enkle) søk i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Endringene etter revurdering av eksisterende MRLer der et stoff også har mistet sin godkjenning i EU opphevelse av flere MRLer. Noen MRLer fastsettes også lavere der LOQ fastsettes ved LOQ for produkter der det ikke er fastsatte MRLer over LOQ. Disse endringene innebærer lavere MRLer for stoffene. Det er i tillegg til endring av analytisk kvantifiseringsgrense også endring av restdefinisjonene for stoffene bitertanol og klormekvat. Disse endringene gjelder fra 3. november 2017 i EU.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene det var søkt om er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Andre opplysninger
MRL for tebufenpyrad i paprika endres umiddelbart etter fastsettelse som i EU er 27. april 2017 (20 dager etter publisering på O.J.), denne MRLen vil gjelde umiddelbart etter fastsettelse i Norge også om forrodningen tas inn før 3. november 2017. Øvrige MRLer gjelder fra 3. november 2017 i EU (fra 3. november 2017 eller når de vedtas i Norge).

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.04.2017
Anvendelsesdato i EU
03.11.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 454-487
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.11.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0693
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro