Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1237 av 7. juli 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdi for hydrogencyanid i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker

Commission Regulation (EU) 2017/1237 of 7 July 2017 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards a maximum level of hydrocyanic acid in unprocessed whole, ground, milled, cracked, chopped apricot kernels placed on the market for the final consumer

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har besluttet å endre forordning (EC) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat ved å fastsette en ny grenseverdi for hydrogencyanid/blåsyre i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker.

Cyanogene glykosider finnes i mer enn 2600 plantearter. Amygdalin er et den viktigste cyanogene glykosid i aprikoskjerner, og amygdaling brytes ned til hydrogencyanid/blåsyre ved tygging/knusing. Cyanid-/blåsyreforgifning kan føre til kvalme, feber, hodepine, søvnløshet, tørste, slapphet, nervøsitet, ulike ledd - og muskelsmerter, samt fallende blodtrykk. I ekstreme tilfeller er slik forgiftning dødelig. I helsekostforretninger og over internett er det mulig å få kjøpt aprikoskjerner som inneholder amygdalin, og amygdaling har vært markedsført som et middel til behandling av kreft uten av det er vitenskapelig grunnlag for dette. EFSAs har derfor vurdert den akutte helserisikoen knyttet til forekomst av cyanogene glykosider aprikoskjerner, og det er etablert en akutt referansedose (ARfD) på 20 µg/kg kroppsvekt for rå aprikoskjerner, og produkter derav. ARfD blir overskredet ved inntak av kun noen få rå aprikoskjerner. Kommisjonen har derfor funnet grunn til å fastsette en grenseverdi for hygdrogencyanid på 20 mg/kg i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker. Det innføres også krav om at de virksomhetene som omsetter slike aprikoskjerner på forespørsel kan bevise overholdelse av grenseverdien for det produktet de omsetter. Prøvetaking for kontroll av overholdelse av grenseverdien skal skje iht forordning (EC) nr. 401/2006, vedlegg I del D.2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EC) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 som innebærer innføring av en ny grenseverdi på 20 mg/kg hydrocyanid i uprosesserte, hele, malte knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker, vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften 3. juni 2015 nr 870.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi er ikke kjent med at det produseres aprikoskjerner for omsetning til forbruker i Norge. For importører og forvaltningen vurderes den nye grenseverdien ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser utover generelle forpliktelser til farevurderinger, overvåking og analyser basert på risiko for overskridelse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Vi er ikke kjent med at det produseres aprikoskjerner for omsetning til forbruker i Norge, og vi har begrenset kunnskap om bruk/eksponering. Markedsføring av uprosesserte aprikoskjerner og produktet derav synes å ha vært rettet inn mot særlige grupper f.eks. kreftpasienter som søker alternativ behandling. På bakgrunn av EFSAs vurdering av helserisiko og hensynet til forutberegnelighet og effektiv håndhevelse støtter vi Kommisjonens beslutning om innføring av en grenseverdi på 20 mg/kg kroppsvekt for hydrogencyanid i uprosesserte, hele, malte, knuste, kvernede, hakkede aprikoskjerner.

Andre opplysninger
Mattilsynet har fra tidligere gitt kostholdsråd for aprikoskjerner på Matportalen.no. Disse rådene ble oppdatert i forbindelse med publisering av den siste vurderingen fra EFSA som også ligger til grunn for innføring av grenseverdien nevnt ovenfor.

Det er gitt råd om at det å spise mer enn tre små, eller mindre enn en halv stor, rå aprikoskjerne kan medføre at man får i seg for mye cyanid. For små barn kan det medføre helsefare bare å spise en liten aprikoskjerne. Det advares på det sterkeste mot å spise aprikoskjerner i den hensikt å kurere kreft da effekten ikke er dokumentert. Ferske og tørkede aprikoser og varmebehandlede aprikoskjerner utgjør ingen helserisiko.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.07.2017
Anvendelsesdato i EU
28.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 91-93
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1237
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro