Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/239 av 19. februar 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for tropane alkaloider i visse kornbaserte næringsmidler for spebarn og små barn

Commission Regulation (EU) 2016/239 of 19 February 2016 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of tropane alkaloids in certain cereal-based foods for infants and young children

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2016)

EU-kommisjonen foreslår å endre forordning (EC) 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat ved at det innføres en grenseverdi for tropane alkaloider (TA) i bearbeidede, kornbaserte næringsmidler for spebarn og små barn som inneholder hirse, sorghum/durra eller bokhvete.

Tropane alkaloider (TA) er naturlig plantegift som finnes i flere plantefamilier, herunder korsblomstfamilien, kokafamilien og søtvierfamilien. Viktige nyttevekster som poteter, tomater, aubergine og paprika hører hjemme i sistnevnte. Vi finner også TA i piggeple, en plante som er vanlig forekommende i tempererte og tropiske regioner, og frø fra denne planten kan finnes igjen som urenheter i partier med bl.a. sorghum/durra, hirse og bokhvete. Da disse frøene ikke er så lette å fjerne ved sortering og rensing, kan særlig produkter som inneholder sorghum/durra, bokhvete og hirse være forurenset med TA.

I henhold til EFSAs rapport om tropane alkaloider (2013) utgjør TA generelt liten folkehelserisiko. TA kan imidlertid væ¦re et problem for spebarn/småbarn da enkeltprøver har vist at denne gruppen kan bli eksponert for TA i mengder som overstiger akutt referansedose ved inntak av kornprodukter som er eller skal blandes ut med melk eller andre væsker. Dette gjelder da først og fremst produkter som inneholder bokhvete, hirse eller sorghum/durra.

Det er identifisert over 200 ulike TAer, men data for forekomst og giftighet er kun kjent for to, nemlig (-)-hyoscyamine og (-)-skopolamin. Atropine er den racemiske blandingen av (-)-hyoscyamin og (+)-hyoscyamin hvorav kun (-)-hyoscyamin innehar en antikolin effekt, dvs kan påvirke nervesystemet. Ved analyse er det imidlertid ikke alltid mulig å skille mellom (-)-hyoscyamin og (+)-hyoscyamin og siden syntesen av TA i planter leder til (-)- hyoscyamin og (-)-scopolamin og ikke (+)-hyoscyamine, vil analyseresultater for atropin i vegetabilske næringsmidler reflektere forekomst av (-)-hyoscyamin. Kommisjonens forslag er derfor at det settes en grenseverdi på 1 mikrogram per kg for hvert av stoffene atropin og skopolamin. Prøvetaking for kontroll av overholdelse av grenseverdiene skal gjennomføres i henhold forordning (EC) 401/2006, vedlegg I, avsnitt J.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EC) 1881/2006 gjelder som norsk forskrift jf. forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen til (EC) 1881/2006 vil bli gjennomført i den norske forskriften ved at den legges til listen over forordninger som endrer forordningen (EC) 1881/2006 i EØS-henvisningsfeltet og i § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonens forslag til grenseverdier for tropane alkaloider er relatert til EFSAs vitenskapelige risikovurdering, og er utarbeidet i samråd med ekspertgruppen for landbrukskontaminanter hvor Mattilsynet deltar. Forslaget er ment å bidra til økt helsemessig trygghet for forbrukerne (de minste barna). Oppfølging av grenseverdien fra produsenter og forvaltningens side forventes ikke å medføre vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser utover generelle forpliktelser mht farevurderinger, overvåking og analyser basert på risiko for overskridelse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
På grunnlag av behovet for å sikre trygge næringsmidler til en særlig sårbar gruppe (de minste barna), støtter Mattilsynet forslaget om innføring av en grenseverdi for tropane alkaloider i visse bearbeidede næringsmidler for spebarn og små barn som inneholder bokhvete, hirse eller sorghum/durra. Forslaget anses som akseptabelt og EØS-relevant. Det innebærer ingen horisontale utfordringer, eller behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.02.2016
Anvendelsesdato i EU
11.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 299-301
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2016
Anvendes fra i Norge
02.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0239
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro