Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/662 av 1. april 2016 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2017, 2018 og 2019 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/662 of 1 April 2016 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2017, 2018 and 2019 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.5.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2016/662 av 1. april 2016 etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2017, 2018 og 2019. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel. Rettsaken er gjeldene fra 1. januar 2016 i EU, og den skal gjelde i Norge fra samme dato.

Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler.
Norge har analysert et minimum antall prøver som det er krav om for et flertall av EU-landene inklusive land som er omtrent like store som Norge. For noen av de større medlemstatene er det krav om å analysere flere prøver av hvert næringsmiddel.

Det er krav om rapportering av resultatene fra foregående år innen 31. august året etter og resultatene skal rapporteres i henhold til Standard sample Description (SSD).

Forordningen vil erstatte/endre forordning 2015/595, men denne skal fortsatt gjelde for prøver som kontrolleres for av myndighetene i 2016. Siden kravene i denne forordningen kun gir krav til myndighetene ansees det ikke som nødvendig å gjennomføre en høring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 2015-11-02-1258 2. november 2015 nr 1258 om felles koordinert overvåkningsprogram for 2016, 2017 og 2018 for rester av plantevernmidler i næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer visse endringer i kontrollprogrammet for 2017-2019. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;

• Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.
• Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.
Fordi Norge ikke står oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, må det utformes en tilpasningstekst som sier at Norge skal ta like mange prøver som et flertall av EU-medlemslandene (inklusive de mindre medlemslandene), det vil si tolv for hver «single residue»-metode og femten for hver «multi residue»-metode.

Andre opplysninger
Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten:
«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added: NO 12 (*) 15 (**)”.

Rettsakten retter seg mot myndighetene i form av krav til innhold i kontrollprogrammet og fordi denne rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Link til dokument (engelsk versjon); http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0662&...

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.04.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0662
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro