Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/533 av 28. mars 2019 om eit samordna fleirårig kontrollprogram i Unionen for 2020, 2021 og 2022 for å sikre at dei øvre grenseverdiane for restar av pesticid i og på næringsmiddel av vegetabilsk og animalsk opphav vert overhaldne, og for å vurdere eksponeringa av forbrukarane for desse restane

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/533 of 28 March 2019 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2020, 2021 and 2022 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2019/533 etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for årene 2020, 2021 og 2022. Kontrollprogrammet lister en rekke kombinasjoner av stoffer og produkter som skal kontrolleres. I vedlegg 2 i forordningen angis minimumskrav til antall prøver hvert medlemsland må kontrollere av hvert produkt.

Norge har felles regelverk med EU for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer og plantevernmiddelrestforordningen (forordning (EU) nr. 396/2005) krever deltakelse i felles kontrollprogram. Flerårig koordinert kontrollprogram fastsettes av EU Kommisjonen, men den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har bidratt med faglige vurderinger. Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Store medlemsland i EU må kontrollere et høyere antall prøver av hvert produkt, men Norge vil ved foreslått tilpasningstekst forplikte seg til å analysere samme minimumsantall prøver som et flertall av EU-landene. Norge bidrar ved å delta i kontrollprogrammet med dokumentasjon til EFSA som gir grunnlag for å vurdere innholdet av plantevernmiddelrester i næringsmidlene som det spises mye av. Kontrollprogrammet retter seg i størst grad mot vegetabilske næringsmidler.
Rettsaken gjelder fra 1. januar 2020 i EU, og den skal gjelde i Norge fra samme dato. Forordningen vil når den trer i kraft oppheve forordning (EU) nr. 2018/555, men kravene i forordning (EU) 2018/555 skal fortsatt gjelde for prøver som kontrolleres i 2019. Forordning (EU) nr. 2019/533 gjelder fra 1. januar 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Fastsettelse av rettsakten vil kreve endring i forskrift av 2.11.19 nr.80 om felles koordinert kontrollprogram for 2019, 2020 og 2021 for rester av plantevernmidler i næringsmidler.

Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram, og det er derfor vurdert å ikke være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer visse endringer i kontrollprogrammet for 2019-2021. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;

• Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.

• Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

VurderingMattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.
Fordi Norge ikke er oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert EU medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, bør det utformes en tilpasningstekst som viser antall prøver Norge som et minimum må analysere. Det er naturlig at Norge har samme minimumskrav som EU-land som er omtrent like store. Mange EU land har nå krav om 12 prøver av hvert produkt.

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten (knyttet til tabell i vedlegg 2):
«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added:

Minimum number of samples for Norway:
NO 12

Andre opplysninger
Forslag til teknisk tilpasningstekst som er beskrevet under "Vurdering".

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.03.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2020
Anvendes fra i Norge
04.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0533
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro