Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/78 av 16. januar 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor and lufenuron in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.8.2018)

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene 2-fenylfenol, bensulfuron-metyl, dimetaklor og lufenuron. Alle stoffene er godkjent som aktive stoffer (plantevernmidler) i EU og Norge. Godkjenning av preparater for godkjente aktive stoffer er nasjonal. Det er i Norge ikke godkjent bruk av preparater som inneholder disse aktive stoffene.

Endringene skjer på bakgrunn av revurdering av eksisterende EU MRL for disse stoffene. Ved denne typen revurdering av MRLer vurderer EFSA behov for endring av restdefinisjoner for stoffene og kvantifiseringsgrense (LOQ) kan også endres. For produkter der bruk av stoffet ikke er godkjent og det ikke finnes importtoleranser eller Codex MRLer (CXL), vil MRLer fastsettes på kvantifiseringsgrensen.

For 2-fenylfenol anbefalte EFSA å endre restdefinisjonen for vegetabilske produkter og anbefalte fastsettelse av lavere MRLer for muskler, fett, lever og nyrer fra svin, storfe og hest, og for melk fra storfe og hest. MRL for sitrusfrukt ble vurdert å ikke medføre noen risko for forbruker, men denne ble fastsatt som en midlertidig MRL pga noe manglende dokumentasjon. Det ble vurdert at CODEX MRL for pærer er trygg for forbruker og denne derfor kunne implementeres i EUs regelverk.

For stoffene bensulfuron-methyl og dimethachlor ble det anbefalt å beholde flere MRLer og fastsette noen MRLer høyere.

For lufenuron endres restdefinisjonen for alle produkter og det ble anbefalt å fastsette lavere MRLer for sitrusfrukt, kjernefrukt, kirsebær (søt), plommer, borddruer, vindruer, fiken, kaki/Japansk persimmon, kiwi, poteter, tomater, paprika, agurk, squash og soyabønner. For andre produkter beholdes eller økes eksisterende MRLer. Flere MRLer ble etter revurderingen anbefalt fastsatt som midlertidige MRL på grunn av mangler i dokumentasjonen.

Endringer i MRL ved denne forordningen trer i kraft i EU 8. august 2018. Forutsatt at forordningen på det tidspunktet er tatt inn i EØS-avtalen vil endringene gjelde fra samme dato i Norge eller fra endringene tas inn i norsk regelverk. Det vil gjelde overgangsordninger for produkter som er produsert eller importert før 8. august 2018.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringer kan føre til flere overskridelser av MRL hvis MRL oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har de konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.01.2018
Anvendelsesdato i EU
08.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.08.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2018
Anvendes fra i Norge
09.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0078
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro