Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1514 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for abamektin, acibenzolar-S-metyl, klopyralid, emamektin, fenheksamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E533B og tebukonazol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/1514 of 10 October 2018 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin, acibenzolar-S-methyl, clopyralid, emamectin, fenhexamid, fenpyrazamine, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E533B and tebuconazole in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene abamektin, acibenzolar-S-metyl, klopyralid, emamektin, fenheksamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E553B og tebuconazol. Rettsakten endrer MRL for visse produkt/stoff-kombinasjoner på bakgrunn søknad om fastsettelse eller endring av grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

For de aktive stoffene abamektin, acibenzolar-S-metyl, klopyralid, emamektin, fenheksamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid og tebuconazol fastsettes det noen MRLer på bakgrunn av søknader knyttet til ny bruk av stoffene i EU.

De aktive stoffene Pasteuria nishizawae Pn1 og talc E553B er nylig godkjent i EU og de oppføres nå i vedlegg IV. Vedlegg IV lister stoffer der det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette MRLer. Stoffene som oppføres på vedlegg IV må være vurdert som lite giftige og for mikroorganismer må det være vurdert at disse ikke er patogene (sykdomsfremkallende) for mennesker. Pasteuria nishizawae Pn1 som er en bakterie som kan brukes (planetevernmiddel) til å bekjempe planteparasistiske nematoder.

Forordningen trer i kraft i EU 30. oktober 2018 (20 dager etter kunngjøring) og de nye grenseverdiene gjelder da umiddelbart. Når forordningen tas inn i norsk regelverk vil endringene i grenseverdiene gjelde umiddelbart.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.10.2018
Anvendelsesdato i EU
01.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2019
Anvendes fra i Norge
01.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1514
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro