Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1515 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for difenylamin and oxadixyl i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/1515 of 10 October 2018 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diphenylamine and oxadixyl in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene difenylamin og oxadixyl. Disse stoffene ble tidligere benyttet i EU, men stoffene har blitt trukket og det er flere år siden det har vært tillatt å bruke stoffene i EU/EØS.

Det er har likevel inntil nylig vært problemer med funn av stoffene i for enkelte produkter som er dyrket i EU-land knyttet til tidligere godkjent bruk av stoffet. Nyere overvåkingsresultater viser at nivåene av stoffene nå er lavere slik at det ikke lenger er behov for disse grenseverdiene.

For difenylamin oppheves midlertidige MRLer for diphenylamin i epler og pærer i forbindelse med revurderingen av dokumentasjon for midlertidig fastsatte MRLer. MRLene oppheves og fastsettes ved bestemmelsesgrensen LOQ (0,05* mg/kg) for alle produkter.

For oxadixyl oppheves tilsvarende alle midlertidig fastsatte MRLer for gruppen salat salatplanter, persille og selleri og alle MRLer for stoffet er da etter denne forordningen trer i kraft fastsatt ved bestemmelsesgrensen LOQ (0,01 mg/kg) for alle produkter.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Forordningen trer i kraft i EU 30. oktober 2018, men endringene (MRL) gjelder først fra 1. mai 2019 i EU. Hvis forordningen tas inn i norsk regelverk etter 1. mai 2019, vil endringene gjelde umiddelbart, men hvis den implementeres tidligere nye MRLer gjelde fra 1. mai 2019.

For å unngå handelsproblemer med tredjestater og problemer for landbruk og produksjon av mat og fôrvarer i EU gis det vanligvis overgangsordninger for produkter som har blitt produsert før nye MRLer trer i kraft i EU eller importert fra tredjestater før denne datoen. Overgangsordningen for produkter som gjelder etter at ny MRL er vedtatt forutsetter at det kan dokumenteres at produktene enten er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 1. mai 2019. Overgangsordninger kan ikke gis der det er vurdert at en tidligere MRL kan medføre mulig helsefare for forbruker.

Vurdering

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Endringene medfører at fastsatte MRLer over bestemmelsesgrensen (LOQ) for stoffet oppheves.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.10.2018
Anvendelsesdato i EU
01.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2019
Anvendes fra i Norge
01.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1515
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro