Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1135 av 23. juni 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier (MRL) for dimetoat og ometoat i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for dimethoate and omethoate in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.1.2018)

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene dimetoat (endret restdefinisjon) og ometoat.

Dimetoat er godkjent som aktivt stoff i EU og Norge. Stoffet er ikke godkjent brukt i Norge (ingen godkjente preparater). Ometoat er ikke et godkjent aktivt stoff i EU og Norge.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Frankrike iverksatte våren 2016 et nasjonalt beredskapstiltak der de stoppet import og markedsføring i Frankrike for kirsebær fra land der det er tillat å bruke dimetoat til behandling av kirsebær. PAFF komiteen ble enige om å be EFSA prioritere en revision av MRLene for stoffet. EFSA fikk mandat etter artikkel 43 (396/2005) for å utføre en prioritert risikovurdering av eksisterende grenseverdier for dimetoat og ometoat. EFSAs vurdering ble publisert 28. november 2016.

EUs referanselaboratorier for plantevernmiddelrestanalyser har vurdert at den tekniske utviklingen gjør at det mulig å fastsette (lavere) kvantifiseringsgrenser (LOQ) for visse produkter der det er behov for det.

På bakgrunn av EFSAs anbefalinger endres restdefinisjonen (definisjon av restkonsentrasjoner) fra dimetoat «sum av dimetoat og ometoat, uttrykt som dimethoat». Det opprettes istedenfor to separate restdefinisjoner for dimethoat og ometoat, med tilhørende separate MRLer. EFSA har vurdert at MRL for meloner og sukkebete ikke er tilstrekkelig trygge for forbrukerne og disse fastsettes lavere på bakgrunn av EFSAs vurdering. MRL for salatsikori og kinakål fastsettes lavere (LOQ). For MRLer for flere andre produkter manglet noe dokumentasjon uten at det ble vurdert å være noen helserisiko for forbrukere. Disse MRLene fastsettes som midlertidige MRLer etter EFSAs anbefalinger. Det er en frist på 2 år for å sende inn manglende dokumentasjon for senere revudering av disse MRLene.

Der det ikke foreligger bekymring for forbruker gis det en overgangsordning. Siden risiko for forbruker ikke kan utelukkes for nåværende MRL for meloner skal nye MRL på 0,01 mg/kg for dimetoat og ometoat (separate MRLer) gjelde fra ikrafttredelse i EU (20 dager etter publisering på OJ, 13. juli 2017 i EU).

Overgangsordninger for produkter produsert før 17. januar 2018:

Unntatt for meloner vil MRL for dimetoat gjelde som før den ble endret for produkter som er produsert før 17. januar 2018.

Nye MRLer (unntatt for meloner) gjelder først fra 17. januar 2018 i EU. I Norge vil den gjelde fra samme dato (forutsatt implementering) eller fra disse endringene tas inn i norsk forskrift.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringene kan føre til flere overskridelser av der MRLer oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan man finne ved (enkle) søk i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Ometoat er ikke godkjent som aktivt stoff i EU og stoffet som også er en metabolitt av dimetoat er mer giftig enn dimetoat.

Restdefinisjon for stoffet dimetoat enderes til kun dimetoat og ometoat får en egen oppføring i vedlegget som aktivt stoff. Det er en fordel å skille disse stoffene fordi det er relevant å vite om det er påvist ometoat eller dimetoat ved funn. Ometoat som ikke er godkjent brukt i EU er vurdert å være betydelig mer giftig enn dimetoat (ulike toksikologiske referanseverdier).

MRLer som er vurdert å kunne medføre helsefare (meloner) eller der det ikke er nok dokumentasjon til å fastsette MRLer oppheves.

Endringene innebærer i hovedsak lavere MRLer for stoffene lavere MRLer for stoffene. Noen MRLer fastsettes som midlertidige MRLer med frist for innsendelse av dokumentasjon på 2 år. LOQ fastsettes lavere, men dette er også en konsekvens av endringen av restdefinisjon siden stoffene dimetoat og ometoat nå vil ha hver sin grenseverdi.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens viten vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Andre opplysninger
Med unntak av for meloner (endringer gjelder umiddelbart) gjelder endringene fra 17. januar 2018 i EU. Endringene i Norge vil gjelde fra samme dag (forutsatt at endringene er tatt inn i norsk forskrift) eller endringene tas inn i norsk forskrift.

Overgangsording:

Det er i forordningen gitt overgangsordning for MRLer som endres av denne forordningen for produkter (unntatt meloner) som er produsert før 17. januar 2018.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2017
Anvendelsesdato i EU
17.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 423-446
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2017
Anvendes fra i Norge
18.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1135
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro