Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/960 av 5. juli 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av lambda-cyhalothrin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/960 of 5 July 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for lambda cyhalothrin in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for lambda-cyhalothrin.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med samme forordnings artikel 12, stk. 1, afgivet en begrundet udtalelse om vurderingen af de eksisterende MRL'er for lambda-cyhalothrin . Autoriteten fremlagde efterfølgende en konklusion af peerevalueringen af lambda-cyhalothrin , hvori stoffets analytiske endepunkter blev opdateret. I overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005 anmodede Kommissionen autoriteten om at revidere vurderingen af lambda-cyhalothrin under hensyntagen til de nye endepunkter. Den 2. december 2015 afgav autoriteten en begrundet udtalelse om revisionen af vurderingen af de eksisterende MRL'er for lambda-cyhalothrin . Definitionen af restkoncentration for lambda-cyhalothrin omfatter også stoffet gamma-cyhalothrin. Kommissionen anmodede, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005, autoriteten om at foretage en vurdering af MRL'erne for lambda-cyhalothrin under hensyntagen til også de mulige anvendelser af gamma-cyhalothrin. Den 26. juli 2017 afgav autoriteten en begrundet udtalelse om den fokuserede vurdering af de eksisterende MRL'er for lambda-cyhalothrin i lyset af den uspecifikke definition af restkoncentration .

(3) Autoriteten foreslog at ændre definitionen af restkoncentration for alle produkter. Den påpegede en risiko for forbrugerne vedrørende MRL'erne for kål og korn af ris. Disse MRL'er bør derfor sænkes. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for alle produkter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til enten den gældende værdi eller til den værdi, som autoriteten har peget på. Autoriteten konkluderede også, at der manglede oplysninger vedrørende MRL'erne for solsikkefrø, sojabønner og te, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. MRL'erne for de pågældende produkter bør fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standard-MRL'en, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(4) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(5) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede de pågældende laboratorier, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(6) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(9) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes overgangsforanstaltninger for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(10) Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.07.2018
Anvendelsesdato i EU
26.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet