Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/983 av 9. juni 2017 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier (MRL) for tricyclazol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.1.2018)

Rettsakten opphever midlertidig fastsatt grenseverdie MRL på 1,0 mg/kg for tricyclazole i ris og endrer denne til 0,01 mg/kg (kvantifiseringsgrensen LOQ).

Det er kun for ris det er fastsatt en EU MRL over LOQ for stoffet. Alle eksisterende godkjenninger av bruk av stoffet i EU-land er opphevet. I slike tilfeller er det vanlig prosedyre å slette alle fastsatt MRLer over LOQ for stoffet. Det er heller ikke fastsatt CODEX MRLer for dette stoffet.

Stoffet er har ikke godkjent som aktivt stoff i det felles EU-regelverket. Det har tidligere blitt gitt avslag på søknad om godkjenning som aktivt stoff i EU først i 2008 og så senest i 2016 (ny søknad om godkjenning som AS). Ved ikrafttredelse av felles regelverk for plantevernmiddelrester i EU var ikke godkjenning av stoffet i EU vurdert enda. MRL for tricyclazole ble tatt inn som en midlertidig MRL (ikke vurdert av EFSA) på bakgrunn av en nasjonal fastsatt MRL i et EU land.

EFSA har vurdert (ved vurdering av søknad om godkjenning av aktivt stoff i EU) at det ikke er mulig å fastsette toksikologiske referanseverdier for stoffet pga mangelfull dokumentasjon om toksikologiske egenskaper som gentoksisitet og om stoffet er kreftfremkallende. Det er derfor ikke dokumentert at rester av stoffet ikke vil medføre helsefare for forbruker.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Endringene i denne forordningen av MRLer skal gjelde fra 30. juni 2018 i EU og vil gjelde umiddelbart i Norge når dette tas inn i norsk regelverk.

MRL gjelder for ris (unntatt basmatiris) gjelder fra 30. juni 2017 i EU.

Grunnet spesielle produksjonsmetoder for basmatiris er det gitt et unntak for denne typen ris der MRL trer i kraft fra 30. desember 2017 for basmatiris i EU.

Overgangsordning
Fordi ris har lang holdbarhet er det et vil gammel MRL gjelde for produkter som er importert før nye MRL tredde i kraft i EU:

Ris (unntatt basmati) importert eller markedsført før 30. juni 2017.

Basmatiris importert før 30. desember 2017.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringene kan føre til flere overskridelser av der MRLer oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan man finne ved (enkle) søk i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Endringen innebærer opphevelse av MRL for tricyclazol i ris.

Overgangsordninger:

MRL på 1,0 mg/kg vil fortsatt gjelde for ris (annet enn basmati) som er importert (eller på markedet) før 30. juni 2017.

MRL på 1,0 mg/kg vil fortsatt gjelde for ris som er importert før 30. desember 2018.

Grunnen til at det gis lenger frist for basmatiris er fordi basmatiris gjennomgår en spesiell modningsprosess før eksport.

Mattilsynet vurderer at den nye grenseverdien er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens viten vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Bransjen har meldt fra om forventede problemer med import av ris opprinnelse i tredjestater, og Mattilsynet har mottatt et innspill fra en bransjeorganisasjon tidligere.

Det har blitt gitt lange frister for innsendelse av dokumentasjon om stoffet i forbindelse med godkjenningsprosess som aktivt stoff. Siden det mangler toksikologisk dokumentasjon om stoffets egenskaper vurderer Mattilsynet at hensynet til å beskytte forbrukerne for mulig helsefare må veie tungt. Dette er også bakgrunnen MRL for ris (unntatt basmati) trer i kraft umiddelbart i EU. Opphevelsen av denne MRLen skjer fordi det er mangelfull dokumentasjon om stoffets og metabolitters toksikologiske egenskaper. Det er ikke levert tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne fastsette MRL.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.06.2017
Anvendelsesdato i EU
30.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 365-375
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2017
Anvendes fra i Norge
18.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0983
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro