Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/73 av 16. januar 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av kvikksølvforbindelser i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for mercury compounds in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.8.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for kvikksølvforbindelser. Det er mer enn trettifem år siden bruk av kvikksølvholdige plantevernmidler ble faset ut i EU. Funn av kvikksølv i næringsmidler vurderes å skyldes miljøforurensning. Virksomheter og medlemsland har informert EU Kommisjonen om at det i enkelte typer næringsmidler gjenfinnes rester av kvikksølvforbindelser over standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg i forordning (EF) nr. 396/2005 og nyere overvåkingsresultater viser funn av kvikksølvforbindelser.

Virkeområde for Pesticidforordningen definerer at regelverket omfatter stoffer som brukes eller har vært brukt som plantevernmiddel. Et av hovedprinsippene i forordningen er «en gang plantevernmiddel alltid plantevernmiddel». Bakgrunnen for dette er at selv om stoffer blir forbudt å bruke i Europa kan det være vanskelig å utelukke at de fortsatt brukes i andre steder av verden eller eventuell ulovlig bruk. For kvikksølvforbindelser er det ingen mistanke om at påviste nivåer i visse produkter skyldes bruk som plantevernmiddel.

EFSA har publisert en vitenskapelig vurdering av kvikksølv og metylkvikksølv i mat der de har vurdert tilgjengelig dokumentasjon i form av overvåkingsdata der de anbefaler fastsettelse av MRLer for kvikksølvforbindelser. Risikovurderingen ble utført av EFSAs vitenskapelige panel for kontaminanter i matkjeden (CONTAM Panel).

MRLer for kvikksølvforbindelser over LOQ basert på overvåkingsresultater må fastsettes som midlertidige MRLer. Det er ikke mulig å fastsette «permanente» MRLer på bakgrunn av overvåkingsresultater. MRLene ble fastsatt ved bruk av 95-persentilen som betyr at 95% av analyseresultatene vil oppfylle ny MRL. Fordi det likevel ikke er forventet at nivåene vil variere noe særlig over tid ble det satt en lang frist (10 år) for revurdering av disse MRLene.

Følgende midlertidige MRLer fastsettes på bakgrunn av overvåkingdata:

Trenøtter: 0,02 mg/kg.

Ferske urter: 0,03 mg/kg.

Dyrket sopp: 0,05 mg/kg.

Vill sopp: 0,50 mg/kg, unntatt steinsoppp 0,90 mg/kg.

Oljefrø 0,02 mg/kg.

Te, kaffebønner, urteekstrakter og kakaobønner: 0,02 mg/kg.

Krydder 0,02 mg/kg, unntatt ingefær, muskat, muskatblomme og gurkemeie: 0,05 mg/kg.

Kjøtt (muskel): 0,01 mg/kg, unntatt viltkjøtt 0,015 mg/kg og andekjøtt 0,04 mg/kg.

Animalsk fett: 0,01 mg/kg.

Spiselig slakteavfall (landdyr): 0,02 mg/kg, unntatt Spiselig slakteavfall fra viltkjøtt 0,025 mg/kg og Spiselig slakteavfall fra vill bjørn 0,10 mg/kg.

Melk: 0,01 mg/kg.

Honning: 0,01 mg/kg.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringer kan føre til flere overskridelser av MRL hvis MRL oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har de konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Kvikksølvforbindelsene gjenfinnes ved lave nivåer i de aktuelle produktene og ved vurdering av inntaksdata for EU-landene er det vurdert at totalt bidrag til eksponering gjennom dietten er lav og at dette ikke medfører helsefare for europeiske forbrukere.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.01.2018
Anvendelsesdato i EU
07.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2018
Anvendes fra i Norge
09.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0073
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro