Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/405 av 8. mars 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier for sulfoksaflor i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2017/405 of 8 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for sulfoxaflor in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for det aktive stoffet sulfoksaflor i eller på visse produkter. Sulfoxaflor er ganske nylig godkjent som aktivt stoff i EU. Det er ganske nylig fastsatt enkelte MRLer for stoffet i forordning 2016/1 i forbindelse med at stoffet ble godkjent som aktivt stoff i EU (søknader om bruk). Noen EU-land er i ferd med å godkjenne bruk av stoffet nasjonalt.

Dette forslaget (forordning EU/2017/405) gjelder implementering av visse internasjonalt vedtatte CODEX-grenseverdier (CXL) for sulfoxaflor. EU har tidligere reservert seg mot implementering av enkelte MRLer for stoffet.

De siste årene har det blant annet skjedd endringer i CODEX-klassifiseringen som har betydning for implementering av CXLer til EU regelverket. For eksempel gjelder CXL for kjernefrukt gjelder også for kaki. Dette fordi kaki i CODEX er klassifisert som kjernefrukt (ikke kjernefrukt i EU) og ved implementering av MRL for kjernefrukt må derfor også MRL for kaki endres i EU. Dette er en grunn til at implementering i noen tilfeller krever ekstra vurdering og eventuelle tilpasninger. Der aktuelle produkter ikke er omfattet av EUs Pesticidregelverk kan disse ikke tas inn i EU regelverket. CXL-verdiene som ved dette forslaget vedtas er vurdert å være trygge for europeiske forbrukere av EFSA.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, pesticide residues" (SCPAFF-PR). De er basert på "European Food Safety Authority's" (EFSAs) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon. EFSAs vurderinger er publisert på EFSAs internettsider.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.   

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene (MRLene) er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.03.2017
Anvendelsesdato i EU
29.03.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 308-319
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2017
Anvendes fra i Norge
25.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0405
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro