Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/721 av 16. mai 2018 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet svineprolaktin med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/721 of 16 May 2018 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance porcine prolactin as regards its maximum residue limit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning nr. (EU) 2018/721 omhandler svineprolaktin, som er et stoff/hormon med virkning på reproduksjonssystemmet hos dyr. Svineprolaktin har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. "European Medicines Agency" (EMA) har behandlet en søknad om fastsettelse av grenseverdi (MRL) for rester av svineprolaktin i vev fra svin. Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har EMA anbefalt at fastsettelse av grenseverdier for svineprolaktin i vev fra svin ikke er nødvendig for beskyttelse av menneskers helse. EMA har også vurdert at ekstrapolering av klassifiseringen "ingen MRL påkrævd" for svineprolaktin til andre dyrearter ikke er anbefalt på grunn av manglende data. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) 2018/721 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at svineprolaktin blir tillatt å bruke til svin

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen, eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er til vurdering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av svineprolaktin, som er et stoff/hormon med virkning på reproduksjonssystemmet hos dyr. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2018
Anvendelsesdato i EU
06.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2019
Anvendes fra i Norge
30.03.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0721
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro