Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/238 av 8. februar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere grenseverdien for restmengder for stoffet ovotransferrin

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/238 of 8 February 2019 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance ovotransferrin as regards its maximum residue limit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.9.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2019/0238 omhandler ovotransferrin, som er et eggeproteinstoff som har antimikrobiell effekt. Ovotransferrin har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. European Medicines Agency (EMA) har behandlet en søknad om fastsettelse av grenseverdi (MRL) for rester av ovotransferrin i vev fra høns og hønseegg. Basert på vurdering fra "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) har EMA anbefalt at etablering av grenseverdier for ovotransferrin i vev fra høns er ikke nødvendig for beskyttelse av menneskers helse. EMA har også vurdert at ekstrapolering av klassifiseringen "ingen MRL påkrevd" for ovotransferrin fra hønsevev til vev fra andre fjørfearter unntatt dyr som produserer egg, er hensiktsmessig. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) 2019/0238 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at ovotransferrin blir tillatt å bruke til fjørfe unntatt dyr som produserer egg.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er til vurdering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Endringen gjelder etablering av grenseverdi for rester av ovotransferrin som antimikrobielt legemiddel. Stoffet har til nå ikke vært oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 27. september 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.02.2019
Anvendelsesdato i EU
03.03.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.09.2019
Anvendes fra i Norge
27.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0238
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro