Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1967 av 12. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet paromomysin med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1967 of 12 December 2018 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance paromomycin as regards its maximum residue limit

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2018/1967 omhandler paromomysin. Det er et antibiotikum som brukes mot bakterielle infeksjoner. Stoffet er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. Stoffet har grenseverdier for muskel, lever, og nyre fra alle matproduserende dyr bortsett fra dyr som produserer egg eller melk til humant konsum. En søknad om utvidelse av eksisterende bestemmelser for paromomysin til å omfatte hønseegg ble sendt til EMA "European Medicines Agency". I henhold til artikkel 5 i forordning (EU) nr. 470/2009, har EMA vurdert søknaden. Basert på vurdering fra "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) har EMA anbefalt etablering av grenseverdi for paromomysin i hønseegg. EMA har også vudert at ekstrapolering av denne grenseverdien til egg fra alle fjørfearter er hensiktsmessig. Forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2018/1967 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at paromomysin blir tillatt å bruke til høner, og at det er etablert en grenseverdi for hønseegg. Dette kan også gjelde for andre eggproduserende fjørfearter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes å ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Endringen gjelder paromomysin som er et antibiotikum som brukes mot bakterielle infeksjoner hos matproduserende dyr.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.12.2018
Anvendelsesdato i EU
11.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1967
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro