Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/885 av 3. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet eprinomektin

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/885 of 3 June 2016 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance ‘eprinomectin’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2016/885 av 3. juni omhandler eprinomektin, som er et antiparasittmiddel. Stoffet står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. Den midlertidige grenseverdien (MRL) for eprinomektin i muskel, fett, lever, nyre, og melk fra sau og geit utløper den 30. juni 2016. Tilleggs data ble tilgjengeliggjort for "Committee for Medicinal Products for Veterinary Use" (CVMP) som har anbefalt at de midlertidige grenseverdier i vev fra sau og geit bør gjøres om til endelige. Basert på vurdering fra Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har European Medicines Agency (EMA) vurdert ekstrapolering av eksisterende grenseverdier for eprinomektin til alle matproduserende dyr er hensiktsmessig. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) 2016/885 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at eprinomektin blir tillatt å bruke til alle matproduserende dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen gjelder fastsettelse av grenseverdi for rester av eprinomektin som er et antiparasittmeddel. Stoffet er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende dyr. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.06.2016
Anvendelsesdato i EU
24.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 728-730
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0885
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro