Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2090 av 19. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til tilfeller av mistanke om eller fastslått manglende overholdelse av Unionens regler som gjelder for bruken eller restmengder av farmakologisk virksomme stoffer som er godkjent i veterinærpreparater eller som tilsetningsstoffer i fôrvarer, eller av Unionens regler som gjelder for bruken eller restmengder av forbudte eller ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2090 of 19 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and Council regarding cases of suspected or established non-compliance with Union rules applicable to the use or residues of pharmacologically active substances authorised in veterinary medicinal products or as feed additives or with Union rules applicable to the use or residues of prohibited or unauthorised pharmacologically active substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2020)

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen (EU) nr. 2017/625 gir overordnede bestemmelser for offentlig kontroll. Dette underliggende regelverket gir mer detaljerte bestemmelser i de tilfellene der man har mistenkt eller bekreftet ulovelig bruk eller rester av både lovlige og ulovlige legemidler/stoffer og/eller fôrtilsetninger. Dette regelverket skal fange opp og forbedre de bestemmelsene som ble gitt i 96/23/EC, og som ble opphevet med en overgangsperiode da kontrollforordningen ble vedtatt. Man ønsker et slikt detaljert regelverk for å få en harmonisert håndheving av bestemmelsene rundt legemidler, ulovlige stoffer og fôrtilsetninger.

Det er bestemmelser for tiltak på slakteriet ved mistanke eller bekreftet ulovlig bruk av lovlige og/eller ulovlige legemidler/stoffer og/eller fôrtilsetninger. Det er bestemmelser for hvordan man skal følge opp med underøkelser ved mistanke om eller bekreftet ulovlig bruk, og det er bestemmelser om hvordan man følger opp overskridelser av stoffer med grenseverdier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne rettsakten vil komplettere (EU) 2017/625 og få en hensiktsmessig plassering i forhold til øvrig underliggende regelverk i Norge

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ifølge artikkel 79(2)(c) i forordning (EU) 2017/625, skal kostnader generert av obligatoriske avgifter eller gebyr for offentlig kontroll tatt under dette regelverket belastes den produsenten som er ansvarlig for dyrene eller varene. Det er også en innstramming i muligheten for å slakte dyr som ikke har overholdt tilbakeholdelsestiden for legemiddel. Disse må enten stå på slakteriet ut tilbakeholdelsestiden, gitt at det er dyrevernmessig akseptabelt, eller de avlives og kasseres

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettakten som relevant og akseptabel. Det vil være behov for informasjon til berørte aktører om innstrammingen rundt slakting av dyr som ikke har overholdt tilbakeholdelsestiden.

Status
Rettsakten er ennå ikke vedtatt i EU

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.06.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2090
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro