Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om prednisolon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 406/2013 av 2. mai 2013 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for rester i næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet prednisolon

Commission Implementing Regulation (EU) No 406/2013 of 2 May 2013 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance prednisolone

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 406/2013 omhandler prednisolon, som er et glukokortikoid. Glukokortikoider er kortison og virker dempende på betennelser og immunreaksjoner. Stoffet er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med MRL (maksimal grenseverdi for legemiddelrester) i muskel, fett, lever, nyre og melk fra storfe. EMA (European Medicines Agency) har mottatt en søknad om å inkludere hest i listen over dyrearter med MRL for prednisolon. CVMP (European Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) har nå anbefalt MRL for muskel, fett, lever og nyre fra hest. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 406/2013 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at det er tillatt med rester av prednisolon opp til grenseverdien som er satt for muskel, fett, lever og nyre fra hest.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 2. mai 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.05.2013
Anvendelsesdato i EU
23.05.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 208-209
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.11.2013
Anvendes fra i Norge
12.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0406
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro