Grenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler