Grenseverdier for visse forurensede stoffer i næringsmidler: okratoksin A

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2022/1370 av 5. august 2022 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for okratoksin A i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2022/1370 of 5 August 2022 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of ochratoxin A in certain foodstuffs

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2022/1370 erstatter avsnitt 2, punkt 2.2 om okratoksin i vedlegget til forordning (EU) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. Grenseverdiene er gitt for å sikre trygge matvarer.

Okratoksin A er en muggsoppgift som dannes av Penicillum verrocosum ved relativ lav temperatur og relativ høy fuktighet. Okratoksin A kan gi nyreskader, herunder kreft.

Okratoksin A finnes primært i korn, kaffe, bønner, kakao, øl, rødvin, rosiner, lakris og visse krydder. Okratoksin A dannes når produktet soltørkes og ved lagring av avlinger. Dannelsen av okratoksin A kan unngås ved å bruke god tørke- og lagringspraksis.

European Food Safety Authority (EFSA) har tidligere risikovurdert inntaket av okratoksin A (2006) fra mat. Dette dannet grunnlag for de grenseverdiene som er fastsatt i regelverket i dag. Risikovurderingen av okratoksin A fra 2006 ble oppdatert i mai 2020 [1]. I rapporten av 2020 har EFSA risikovurdert flere aktuelle produkter, og revurdert også de gjeldende grenseverdiene.

EU har satt maksimumsnivå for matvarene alkoholfrie maltdrikker, tørket frukt annet enn tørkede vindruer, daddelsirup, visse lakrisprodukter, tørkede urter, visse ingredienser for urteteer, visse oljefrø, pistasjnøtter og kakaopulver. Det er anbefalt at forholdet mellom nivået av okratoksin A i malt og i alkoholfrie maltdrikker, og i tørkede dadler og daddelsirup må avklares ytterligere. Det vil derfor bli en ny gjennomgang av det maksimale nivået av okratoksin A i alkoholfrie maltdrikker og daddelsirup etter en rimelig tidsperiode.

I tillegg har EU senket de eksisterende maksimale nivåene av okratoksin A i visse matvarer, som i bakervarer, tørkede vindruer, brent kaffe og pulver kaffe. Dette er gjort fordi en har sett gjennom inntaksdata at eksponeringen for okratoksin A i enkelte matvarer har blitt for høy for enkelte grupper i EUs befolkning.

EFSA hadde ikke tilstrekkelige data for å kunne risikovurdere inntaket av okratoksin A fra ost og skinke. For å kunne etablerer hensiktsmessige maksimale nivåer av okratoksin A anbefaler derfor EFSA at medlemslandene overvåker tilstedeværelsen av okratoksin A i disse varene fremover.

[1] Scientific Opinion on the risk assessment of ochratoxin A in food. EFSA Journal 2020; 18(5):6113, 150 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6113.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsaktene ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet, utover generelle, etablerte forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelse av grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser at endringene fører til helsemessig tryggere maten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, med virkedato fra 1. januar 2023 i EU. Denne datoen vil også være virkedato i Norge om rettsakten blir tatt inn i norsk forskrift før 1. januar 2023.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.08.2022
Anvendelsesdato i EU
01.01.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet