Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om akrylamid i visse næringsmidler for spedbarn og småbarn

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning (om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for akrylamid i visse næringsmidler for spedbarn og småbarn

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of acrylamide in certain foodstuffs for infants and young children

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.11.2020

Europaparlamentet har satt foten ned for et kommisjonsforslag om øvre grenseverdier for innholdet av akrymalid i visse næringsmidler som ofte gis til småbarn og spedbarn. Forslaget som innebærer lavere maksimalverdier, er tidligere i år blitt godkjent av EUs mattrygghetsbyrå og av Kommisjonens ekspertkomite med representanter for EUs medlemsland, men Europaparlamentet mener de tillatte verdiene fortsatt er for høye. Kommisjonen må nå trekke eller endre forslaget

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2020)

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) nr. 1881/2006 fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen foreslår nå å inkludere grenseverdier for akrylamid i visse næringsmidler til spedbarn og småbarn.

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har risikovurdert akrylamid og konkludert med at akrylamid fra næringsmidler kan øke risikoen for utvikling av kreft hos mennesker i alle aldersgrupper. Barn er den mest utsatte aldersgruppen når man tar hensyn til kroppsvekten. Det er derfor ønskelig at akrylamidnivåene i nærngsmidler er så lave som mulig.

I 2017 fastsatte EU en forordning med bestemmelser knyttet til akrylamidinnholdet i næringsmidler. Dette er et regelverk som fremmer igangsetting av tiltak som reduserer akrylamidinnholdet i mat. Det er ulike tiltak som virker i de ulike næringsmiddelkategoriene. Virksomhetene plikter å gjennomføre tiltak som skal sikre lavere nivåer av akrylamid i sine produkter. Det er i tillegg fastsatt referanseverdier for akrylamid i de ulike næringsmiddelkategorier. Dette er ikke det samme som grenseverdier, men viser analyser at nivåene er over denne verdien skal virksomheten vurdere og forbedre de reduserende tiltakene som de har iverksatt.

EU har også startet et arbeid med fastsetting av grenseverdier for akrylamid og først ut er næringsmidler til spedbarn og småbarn. Dette på grunn av betenkelighetene med hensyn til helsefaren, spesielt for spedbarn og små barn, og at det er tilgjengelige akrylamidreduserende tiltak for denne typen produkter.

Følgende grenseverdier er forslått:

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 om grenseverdi for akrylamid vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndigheter utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet har støttet arbeidet med å fastsette grenseverdier for akrylamid i produkter til spedbarn og småbarn basert på forekomstdata som viser hva som er mulig å oppnå gjennom tilgjengelige akrylamidreduserende tiltak. Dette er i samsvar med ALARA-prinsippet (as low as reasonable achievable). 

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet