Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1327/2014 av 12. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder maksimalt innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i tradisjonelt røkt kjøtt og kjøttprodukter og i tradisjonelt røkt fisk og røkte fiskeproduker

Commission Regulation (EU) No 1327/2014 of 12 December 2014 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in traditionally smoked meat and meat products and traditionally smoked fish and fishery products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.8.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 som inneholder grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat, bl.a. polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Grenseverdiene er gitt som en totalsum av de fire kreftframkallende PAH-forbindelsene benzo(a)pyren (BaP), chrysen, benzo(a)anthracen og benzo(b)fluoranthene i tillegg til en verdi for BaP alene. PAH kan blant annet dannes ved røyking av matvarer, og i det eksisterende regelverket ble det lagt opp til at grenseverdiene for røykte kjøtt- og fiskeprodukter skulle reduseres trinnvis, slik at produsentene fikk tid til å tilpasse røyketeknologien. De lavere grenseverdien gjelder fra 1. september 2014. Grenseverdiene for PAH i mat skal være helsemessig trygge og så lave som mulig (ALARA) ut fra god produksjons-, landbruks- og fiskeripraksis. Flere EU-medlemsland har meldt fra om at på tross av forbedringer i den anvendte røyketeknologien, er det flere tradisjonelt røykte kjøtt- og fiskeprodukter som fortsatt ikke tilfredstiller de nye kravene i regelverket. Påstandene er at prosessene ikke kan endres ytterligere uten å vesentlig forandre de organoleptiske egenskapene til de tradisjonelle matvarene. Disse produktene risikerer dermed å forsvinne fra markedet, og mange små- og mellomstore bedrifter kan bli nødt til legge ned virksomheten. Det vurderes som forsvarlig å unnta enkelte medlemsstater fra de nye, lavere kravene til PAH-innholdet i tradisjonelt røykte fiske- og kjøttprodukter. Unntaket gjelder i tre år og kun for lokal produksjon og omsetting. Det angis ikke spesifikke produktnavn.

Medlemsstatene som har fått disse unntakene pålegges å overvåke nivået av PAH i de tradisjonelt røykte produktene og å etablere systemer som sikrer best mulig røykeprosesser hos produsentene. Situasjonen skal vurderes på nytt innen tre år, og på bakgrunn av den da tilgjengelige informasjonen, kan det eventuelt utarbeides lister over spesifikke tradisjonelle produkter uten tidsbegrensete unntak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten kan medføre administrative og økonomiske konsekvenser for både myndighetene og de relevante næringsmiddelprodusentene i de aktuelle medlemslandene. Dersom Norge også gis et unntak, må både næringa og Mattilsynet iverksette programmer for å kartlegge PAH-nivåene i norske tradisjonelt røykte fiske- og kjøttprodukter. Enkelte produsenter må sannsynligvis justere sin røyketeknologi, og næringa får et ansvar for å sikre at den mest egnete teknologien tas i bruk. Mattilsynet må da avsette ressurser til å følge opp at dette blir gjennomført. Dersom Norge ikke gis et unntak på linje med de andre medlemslandene, kan flere norske produsenter bli nødt til å avvikle produksjonen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten er ikke sendt på høring, men de relevante næringsorganisasjonene ble informert underveis i regelverksprosessen og har signalisert at norske produsenter har et tilsvarende behov for unntak fra de nye lavere grenseverdiene for PAH.

Vurdering
I utgangspunktet omtales ikke EØS-land i EU-rettsakter, men bransjeorganisasjonene har meldt fra om at reduksjonen i grenseverdier også kan få betydning for norske produsenter. Det er ikke lagt fram dokumentasjon som underbygger behovet for unntak. Mattilsynet har en del eldre analysedata for PAH i røykte produkter, og disse viser generelt lave nivåer - også i produkter røykt med tradisjonelle metoder. Det er likevel sannsynlig at en del tradisjonelt røykte fiske- og kjøttprodukter kan inneholde relativt mye PAH. Både Sverige og Finland står på lista over land som har fått unntak. Mattilsynet mener at Norge også bør omfattes av det midlertidige unntaket gjennom en tilpasningstekst, først og fremst fordi det mangler oppdatert kunnskap om PAH i norske produkter. Den treårige unntaksperioden må brukes til å skaffe mer dokumentasjon om både eksisterende nivåer og kunnskap om forbedringspotensialet i ulike røykeprosesser. Mattilsynet må i større grad veilede småskalaprodusenter om behovet for justeringer i produksjonsteknologien deres. Senere kan det bli aktuelt å navngi konkrete produkter som får permanente, høyere grenseverdier i EU-regelverket, og da må norske produsenter være i stand til å dokumentere slike eventuelle behov. PAH er en gruppe kreftframkallende stoffer, og Mattilsynet mener at nivåene i mat skal være så lave som mulig. Produsentene må følge god produksjonspraksis, men i noen tilfeller kan det likevel være ønskelig å bevare helt karakteristisk smak og tekstur i tradisjonelle produkter, slik at et noe høyere forurensningsnivå kan aksepteres. Eksponeringen for PAH er generelt lav i befolkningen, og konsumet av slike spesialiteter er som regel begrenset, gjerne sesongbetont og knyttet til spesielle anledninger.

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel forutsatt at det etableres en tilpasningstekst til forordning (EU) nr. 1327/2014 i EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zzzz. Mattilsynet forutsetter at EFTA-sekretariatet samordner den allerede etablerte tilpasningsteksten og den nye tilpasningsteksten til en felles tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 1881/2006.

Tilpasningstekstutkast:

“The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this agreement be read with the following adaption: In article 7 paragraph 6 and 7 Norway shall be added to /included in the lists of countries comprised by the derogation from article 1.”

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.09.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2017
Anvendes fra i Norge
10.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1327
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro