Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1364 av 4. august 2022 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for hydrogencyanid i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2022/1364 of 4 August 2022 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of hydrocyanic acid in certain foodstuffs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsat grænseværdier for bestemte forurenende stoffer, deriblandt hydrogencyanid, i fødevarer.

(2) Hydrogencyanid er et meget giftigt stof. Selv om det ikke forekommer i fødevarer på toksikologisk relevante niveauer, frigives det, når vegetabilske fødevarer, der indeholder cyanogene glycosider, tygges eller på anden måde forarbejdes, og disse glycosider kommer i kontakt med hydrolytiske enzymer. Da hydrogencyanid altid danner en blanding af ikke-dissocieret syre og dissocierede cyanidioner, beregnes den sundhedsbaserede vejledende værdi for denne blanding, benævnt »cyanid«.

(3) I 2019 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) en ajourføring af den videnskabelige udtalelse om vurderingen af de sundhedsrisici, der er forbundet med tilstedeværelsen af cyanogene glycosider i andre fødevarer end rå abrikoskerner (3). Autoriteten konkluderede, at en eksponering af mennesker under den akutte referencedosis (ARfD) på 20 μg cyanid/kg legemsvægt ikke forventes at fremkalde akutte skadelige virkninger. Hvis der indtages visse fødevarer såsom hørfrø, mandler og maniok med et højt indhold af cyanogene glycosider, kan ARfD for cyanid overskrides. Der bør derfor fastsættes grænseværdier for hydrogencyanid, herunder hydrogencyanid bundet i cyanogene glycosider, for disse fødevarer. Når der indtages formalede hørfrø som sådan, er biotilgængeligheden af hydrogencyanid og menneskers eksponering for det højere end ved indtagelse af hele eller varmebehandlede hørfrø. Der bør derfor fastsættes strengere grænseværdier for hele hørfrø, som forbrugeren kan male inden konsum, og formalet hørfrø, der markedsføres til den endelige forbruger, når de er bestemt til konsum i rå tilstand.

(4) Der bør derfor fastsættes grænseværdier for hydrogencyanid i visse fødevarer for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

(5) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(6) For at give de erhvervsdrivende mulighed for at forberede sig på de nye regler, der indføres ved denne forordning, bør der fastsættes en rimelig frist, inden de nye grænseværdier finder anvendelse. Der bør også fastsættes en overgangsperiode for fødevarer, der er blevet markedsført på lovlig vis inden datoen for anvendelsen af denne forordning.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.08.2022
Anvendelsesdato i EU
25.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet