Grenseverdier for visse plantevernmidler

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/27/EF av 15. mai 2007 om endring av enkelte av vedleggene til rådsdirektivene 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for etoksazol, indoksakarb, mesosulfuron, 1-metylcyclopropen, MCPA og MCPB, tolylfluanid og tritikonazol

Commission Directive 2007/27/EC of 15 May 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for etoxazole, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropene, MCPA and MCPB, tolylfluanid and triticonazole

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Helse- og omsorgsdepartementets bakgrunnsnotat - januar 2008

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter grenseverdier for plantevernmidlene etoksazol, indoksakarb, mesosulfuron, 1-metylcyclopropen, MCPA og MCPB, tolylfluanid og tritikonazol. MCPA, MCPB og tritikonazol er eksisterende aktive stoffer som har blitt inkludert i vedlegg I til direktiv 91/414/EF, mens de øvrige er nye. Grenseverdiene er fastsatt på bakgrunn av dokumentasjon som ble vurdert for inkludering i vedlegg I. Det ble fastsatt ADI (akseptabelt daglig inntak) og hvis nødvendig ARfD (akutt referansedose). Eksponering av forbrukerne via de næringsmidlene som blir behandlet med disse stoffene, er vurdert i samsvar med gjeldende EU-prosedyrer. Det er konkludert med at de fastsatte grenseverdiene ikke vil føre til at ADI eller ARfD blir overskredet.

For å beskytte forbrukerne mot eksponering av rester som skyldes ikke godkjent bruk, er det satt midlertidige verdier på deteksjonsgrensen for en del plantevernmiddel/næringsmiddelkombinasjoner.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer mv.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.05.2007
Gjennomføringsfrist i EU
16.11.2007
Anvendelsesdato i EU
17.11.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 131-142
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.02.2008
Anvendes fra i Norge
05.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0027
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro