Grensverdier for aflatoksiner i tørkede fiken

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1058/2012 av 12. november 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 hva gjelder grenseverdier for aflatoksiner i tørkede fiken

Commission Regulation (EU) No 1058/2012 of 12 November 2012 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for aflatoxins in dried figs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdiene for aflatoksiner i tørkede fiken. Endringene i EØS-grenseverdiene skjer som følge av at Codex Alimentarius har etablert grenseverdi for sum aflatoksiner i spiseklare, tørkede fiken. EØS-grenseverdiene må derfor heves opp til tilsvarende nivå.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Når nye, høyere grenseverdier blir gjeldende for alle EØS-land, vil dette gjøre at produsenter av tørket fiken lettere kan overholde grenseverdiene i regelverket. Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Codex Alimentarius har siden 2010 arbeidet med grenseverdier for summen av aflatoksiner i tørkede fiken. Nye grenseverdier for sum aflatoksiner i fiken på 10 mikrogram/kg ble vedtatt i 2012. I gjeldende EØS-regelverk er det en grenseverdi i tørket frukt for aflatoksin B1 (den giftigste) på 2 mikrogram/kg, samt en grenseverdi for sum aflatoksiner på 4 mikrogram/kg. Det er i dag et eget beskyttelsesvedtak i EØS på tørket fiken fra Tyrkia, fordi man både ved importkontroll og ved FVO-inspeksjoner (Food and Veterinary Office) har funnet høye nivåer av aflatoksiner samt brudd på god dyrkings- og produksjonspraksis. Nye grenseverdier for tørket fiken i EØS blir med den nye forordningen 6 mikrogram/kg for aflatoksin B1 og 10 mikrogram/kg for sum aflatoksiner. På lik linje med eksotiske nøtter som paranøtter og pistasjnøtter, er helserisiko vurdert for fiken internasjonalt (JECFA og EFSA). Den gjennomsnittlige forbruker spiser såpass lite fiken at det neppe foreligger noen helserisiko. Samtidig er aflatoksiner meget potente som kreftfremkallende stoffer. Mattilsynet har i forbindelse med arbeidet i Codex Alimentarius bedt Folkehelseinstituttet (FHI) om å kommentere forslaget basert på norsk konsum og norske data. Vurderingen var også her at en økning av grenseverdiene som nevnt over ikke ser ut til å utgjøre noen helserisiko i den norske befolkningen, basert på kunnskap om norsk konsum. Selv om konsumet av tørket fiken i Norge er begrenset, er det ikke heldig å øke det tillatte nivået av kreftfremkallende stoffer i maten. Både Norge og EU har i Codex Alimentarius jobbet for at grenseverdier i Codex Alimentarius skulle fastsettes på nivå med eksisterende EØS-grenseverdier. Basert på både nasjonale og internasjonale vurderinger om at de nye grenseverdiene ikke ville utgjøre noen helserisiko, gitt kjent spisemønster, ble de høyere grenseverdiene likevel vedtatt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.11.2012
Anvendelsesdato i EU
03.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 294-295
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
21.01.2013
Høringsfrist
29.03.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2013
Anvendes fra i Norge
04.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1058
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro