Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/920 av 17. mai 2017 om endring av forordning (EU) nr. 531/2012 når det gjelder bestemmelser om grossistmarkedet for internasjonal gjesting

Regulation (EU) 2017/920 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming markets

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.7.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen la 15. juni 2016 frem forslag til forordning om grossistpriser for internasjonal gjesting.

Det følger av TSM-forordningen (2120/2015) at kommisjonen innen 15. juni 2016 skal legge frem en rapport for Parlamentet og Rådet med en analyse av grossistmarkedet for internasjonal gjesting sammen med passende regulatoriske tiltak.

Analysen av grossistmarkedet viser at en rekke markedssvikter fortsatt påvirker hvordan disse markedene fungerer (som deres oligopolisitiske karakter kombinert med gjestingsavtalenes bilaterale karakter og mangelen på substituerbare tjenester på grossistnivå). Kommisjonen foreslo på denne bakgrunn nye bestemmelser for å regulere nasjonale grossistmarkeder for internasjonal gjesting for å kunne avskaffe ekstra avgifter for internasjonal gjesting på sluttbrukernivå innen 15. juni 2017 uten at dette skader nasjonale besøkte- eller hjemmemarkeder.

Europaparlamentet og Rådet vedtok xx.yy 2017 forordningen om grossistpriser for internasjonal gjesting. Sammen med Kommisjonens gjennomføringsforordning nr. 2016/2286 15. desember 2016 om rimelig bruk og bærekraftsmekanismen, legger denne forordningen til rette for opphevelsen av tilleggsavgift for nettgjesting i sluttbrukerleddet (Roam Like At Home, RLAH) fra 15. juni 2017.

Forordningen endrer artikkel 3, 7, 9, 12, 16, 17 og 19 i forordning (EU) nr. 531/2012 om gjesting i offentlige mobilnett. Rådet og Parlamentet reduserer pristakene sammenlignet med Kommisjonens forslag fra 15. juni 2016. Følgende pristak skal gjelde fra 15. juni 2017:

Tale SMS Data
15 June 2017 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 7,70 €cent/GB
1 January 2018 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 6,00 €cent/GB
1 January 2019 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 4,50 €cent/GB
1 January 2020 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 3,50 €cent/GB
1 January 2021 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 3,00 €cent/GB
1 January 2022 3,20 €cent/min 1 €cent/SMS 2,50 €cent/GB

De nye pristakene skal gjelde frem til 30. juni 2022.

Forordningen innebærer en endring av forordning 531/2012 slik at partene i en grossistavtale om internasjonal gjesting, forutsatt at begge samtykker til det, kan bestemme at de ikke ønsker å benytte pristakene som følger av artikkel 7, 9 og 12 i forordningen. Forordningen angir videre detaljene for hva referansetilbudet kan inneholde. Dette gjelder særlig bestemmelser som skal hindre permanent gjesting eller hindre misbruk eller unormal bruk av tilgang på grossistnivå for internasjonal gjesting.

Forordningen angir nærmere ulike tilfeller hvor nasjonale regulatører kan konsulteres BEREC, blant annet ved konflikter vedrørende data som er nødvendig for tilbud av regulerte gjestingstjenester.

Kommisjonen skal fra 2018, først årlig i 2018 og 2019 og deretter annet hvert år, legge frem en rapport for Rådet og Parlamentet. Frist for første rapport er 15. desember 2018. Rapporten skal inneholde en oppsummering av effektene av innføringen av RLAH. De toårige rapportene skal videre inneholde en vurdering av nærmere bestemte variabler som fremgår av endret artikkel 19 nr. 3. Kommisjonen skal foreslå nye pristak dersom nødvendig.

Merknader
Det rettslige grunnlaget for forordningen er artikkel 114 i "Treaty of the Functioning of the European Union" (TEUF) (Den europeiske unions funksjonsområde).

Rettslige konsekvenser
Forordningen faller inn under "gruppe 2" (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordning (EU) nr. 531/2012 som endres gjennom dette forslaget til forordning er allerede innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 § 2-7. Forordningen vil bli gjennomført i samme bestemmelse i ekomforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ha økonomiske konsekvenser for norske mobiltilbydere i form av reduserte inntekter fra internasjonal gjesting både på grossistnivå og på sluttbrukernivå. For sluttbrukerne vil innføringen av Roam Like At Home (RLAH), som følger av endringen av forordning (EU) 531/2012 fra 2012 og som denne forordningen skal understøtte, innebære at det ikke skal koste mer å benytte mobiltelefon, nettbrett eller pc på reise innenfor EU. Høye grossistpriser kombinert med generøs eller ingen Fair Use Policy (FUP) vil imidlertid kunne få uheldige konsekvenser for sluttbruker som for eksempel økte priser nasjonalt, enkelte sluttbrukerprodukter selges uten gjesting etc.

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge utover nødvendig forskriftsendring for å gjennomføre rettsakten i norsk rett samt arbeid forbundet med å følge opp at forpliktelsene i forordningen overholdes av norske ekomtilbydere. Dette oppgaver som ble tillagt Nkom da forskriften som gjennomførte den opprinnelige forordningen fra 2007 trådte i kraft i januar 2008. Angjeldende forordningen innebærer dermed kun en forlengelse i tid av tilsynsoppgaven.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i SU kommunikasjoner 14. september 2016 der Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er representert. Rettsakten ble funnet relevant og aksptabel for innlemming i EØS-avtalen.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Forsalg til forordning om grossitpriser for internasjonal gjesting ble lagt frem av Kommisjonen 15. juni 2016. Europaparlamentet og Rådet vedtok rettsakten 17.mai 2017. Rettsakten ble publisert i Official Journal 10. juni 2017. Rettsakten trer i kraft tre dager etter publisering i Official Journal.

Forodningen ble tatt inn i EØS-avtalen 7. juli 2017.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.04.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.06.2017
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.06.2017
Anvendes fra i Norge
15.06.2017
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0920
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro