Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjon - opptak av Romania og Bulgaria

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/804/EF av 6. desember 2007 som endrer Kommisjonsvedtak 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester

Commission Decision 2007/804/EC of 6 December 2007 amending Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Beslutningen endrer beslutning 2002/627/EF om opprettelse av ERG (European Regulators Group).

Bakgrunnen for endringen er at Bulgaria og Romania har blitt medlemmer av EU, og dermed er det behov for å oppdatere vedlegget til beslutning 2002/627/EF. Vedlegget består av en liste over ERGs medlemmer, dvs. de nasjonale regulatørene i EU-landene. Endringen består i å endre vedlegget til også å omfatte de nasjonale regulatørene i Bulgaria og Romania.

Det er ellers ingen substansielle endringer.

Vurdering
Beslutningen er EØS-relevant og må dermed vurderes for innlemmelse i EØS-avtalen.

Beslutningen endrer beslutning 2002/627/EF om opprettelse av ERG, som allerede er en del av EØS-avtalen.

For Norges del er det Post- og teletilsynet som deltar i ERG (som observatør). Tilsynet mener at utvidelsen av ERG til å omfatte Bulgaria og Romania er uproblematisk. Samferdselsdepartementet støtter tilsynets vurdering

Beslutningen krever ikke lov- eller forskriftsendring.

Beslutningen anbefales innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2007
Anvendelsesdato i EU
08.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 321-322
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.06.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0804
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro