Gruppen av representanter for europeiske reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester (ERGA)

Tittel

Kommisjonsbeslutning C(2014) 462 av 3. februar 2014 om opprettelse av 'European Regulators Group for Audiovisual Media Services'

Commission Decision C(2014) 462 of 3 February 2014 on establishing the European Regulators Group for Audiovisual Media Services

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.04.2014)

Sammendrag av innhold
Formålet med rettsakten er å opprette en gruppe bestående av representanter fra europeiske reguleringsmyndigheter (ERGA) som kan bistå og gi råd til Kommisjonen i spørsmål om audiovisuelle medietjenester, jf direktivet 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester. Rettsakten inneholder bestemmelser om ERGAs mandat, Kommisjonens adgang til å konsultere ERGA, medlemskap og prosedyreregler.

Merknader

• ERGAs mandat vil omfatte lov av 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.
• Gjennomføring vil ikke medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk.
• Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge utover utgifter til reise opphold i tilknytning til møter og møteforeberedelser for reguleringsmyndigheten (Medietilsynet).
• Rettsakten vil ikke medføre økonomiske konsekvenser i Norge for private.
• Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

• Saken er så langt ikke drøftet i spesialutvalget.
• Det har ikke vært ansett hensiktsmessig eller nødvendig å underlegge spørsmålet om innlemming nasjonal høring.

Vurdering
Kulturdepartementet vurderer det slik at det er i Norges interesse at kommisjonens vedtak om ERGA innlemmes i EØS avtalen. Det er allerede etablert en kontaktkomite for departementer som er ansvarlige for audiovisuelle medietjenester i medhold av direktivet for audiovisuelle medietjenester (2010/13/EU). Det vil være en fordel at uavhengige regulatører på området som harmoniseres av direktivet møtes jevnlig for å etablere standarder for kvalitet, utveksler erfaringer og beste praksis.

Kulturdepartementet kjenner ikke til at andre internasjonale forpliktelser berøres av vedtaket.

Kommisjonens vedtak inneholder ingen hjemmel for EFTA-landenes deltakelse, men har i artikkel 5.4 en åpning for at Kommisjonen kan invitere observatører mv: "The Commission's representative may invite experts from outside the group with specific competence in a subject on the agenda to participate in the work of the group or subgroup on an ad hoc basis. In addition, the Commission’s representative may give observer status to individuals, organisations as defined in Rule 8(3) of the horizontal rules on expert groups and candidate countries." Medietilsynet, som er norsk reguleringsmyndighet på området, ble invitert til og deltok i det konstituerende møtet i ERGA 4. mars 2014. I Kommisjonens oppsummering av møtet 4. mars heter det også at Norge og Liechtenstein deltok som observatører, (jf. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/inaugural-meeting-european-r...). Etter Kulturdepartementets vurdering er det derfor behov for en tilpasningstekst i tilknytning til innlemmelse i EØS-avtalen med sikte på å sikre EFTA-landene i EØS status som medlemmer uten stemmerett i ERGA.

Vedtaket anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonen har fra tid til annen arrangert samlinger av reguleringsmyndigheter for audiovisuelle medietjenester uten at disse møtene har hatt en formell forankring i direktivet om audiovisuell medietjenester (2010/13/EU) eller andre rettsakter.

I en rapport fra 2013 anbefalte, den uavhengige "High Level Group (HLG) on Media Freedom and Pluralism" en formalisering av samarbeidet mellom reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester med sikte på å dele beste praksis og fastsette standarder for kvalitet. Et flertall av høringssvarene i den offentlige høringen om europeiske audiovisuelle reguleringsmyndigheters uavhengighet understreket at samarbeid mellom reguelringsmyndigheter er vesentlig i en konvergerende medievirkelighet og støttet forslaget. Rådet ba 25. november 2013 medlemsstatene om å sikre reguleringsmyndighetenes uavhengighet og anmodet samtidig Kommisjonen om å styrke samarbeidet mellom myndighetene på området. Kommisjonen etablerte formelt en gruppe bestående av europeiske reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester (ERGA) 3. februar 2014. ERGAs konstituerende møte fant sted 4. Mars 2014.

Saken har ikke vært behandlet i EFTA eller på norsk hold.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.02.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro C(2014) 462
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro