Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1084 av 14. juni 2017 om endring av forordning (EU) nr. 651/2014 hva gjelder støtte til havne- og lufthavnsinfrastruktur, notifiseringsterskler for støtte til kultur og bevaring av kulturarv samt støtte til sportsinfrastruktur og multifunksjonell infrastruktur til rekreative aktiviteter samt regionale driftsstøtteordninger for regionene i den ytterste periferi og om endring av forordning (EU) nr. 702/2014 hva angår beregning av støtteberettigede kostnader

Commission Regulation (EU) 2017/1084 of 14 June 2017 amending Regulation (EU) No 651/2014 as regards aid for port and airport infrastructure, notification thresholds for aid for culture and heritage conservation and for aid for sport and multifunctional recreational infrastructures, and regional operating aid schemes for outermost regions and amending Regulation (EU) No 702/2014 as regards the calculation of eligible costs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.9.2017)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har foretatt en omfattende moderniseringsprosess på statsstøtteområdet. Et sentralt element i moderniseringsprosessen er at Kommisjonen skal rette oppmerksomheten sin mot og foreta en strengere kontroll av de største sakene som potensielt sett kan ha størst konkurransevridende effekt. Kort oppsummert går dette ut på at ca 90% av støttesakene på sikt skal meldes under gruppeunntaket (GBER), mens de største sakene (ca 10%) skal notifiseres under retningslinjene, alternativt direkte under traktaten (eller EØS-avtalen for Norges del). For mer omtale av moderniseringsprosessen, vennligst se: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html

I fortalen til gruppeunntaket, står det at Kommisjonen skal komme med et forslag om å innlemme støtte til havner og flyplasser når de hadde behandlet flere slike saker. I tillegg til å inkludere støtte til havner og flyplasser, har Kommisjonen også vedtatt noen andre mindre endringer. Endringsforslagene har vært på to høringsrunder. Endringene innebærer at noen støtteordninger som tidligere måtte notifiseres, nå kan meldes under gruppeunntaksforordningen i stedet. Dette forenkler prosessen betrakelig, men innebærer også støtteordningen ikke også forhåndsgodkjennes (av henholdsvis Kommisjonen og ESA) slik notifiserte ordninger blir.

De viktigste endringene er:

- det kan gis investeringsstøtte til regionale flyplasser med et gjennomsnittlig årlig trafikkgrunnlag som ikke overstiger 3 millioner passasjerer.

- det gis driftsstøtte til små flyplasser med opp til 200 000 passangerer per år.

- det kan gis investeringsstøtte inntil 150 millioner euro til maritime havner, og opp til 50 millioner til innlandshavner. Det er også mulig å gi støtte til mudring i havnene.

- adgangen til å gi regionalstøtte i svært tynt befolkede områder er utvidet ved at tillatt støtte ikke lenger er begrenset til kompensasjon for merutgifter til transport, men at støtten nå også kan dekke generelle driftskostnader for å forhindre eller redusere faren for avfolkning i disse områdene (nærmere vilkår fremgår av artikkel 15 punkt 3 og artikkel 2 punkt 48a). Videre er det åpnet opp for at slik driftsstøtte også kan gis i transport og energisektoren, dersom den ikke er sektorspesifikk etter nærmere angitte krav (Artikkel 13 bokstav b og artikkel 2 punkt 46).

- det stilles krav om etterhåndskontroll av støtte i form av skatte- og avgiftsfritak og/ eller reduksjoner dersom støtte gis på grunnlag av opplysninger i selvangivelsen, og ordningen er meldt under gruppeunntaket. I slike tilfeller er det ingen forhåndsvurdering av om vilkårene for støtte etter GBER er oppfylt, og det er derfor krav om et system for å sjekke hvorvidt vilkårene er oppfylt i ettertid i stedet. Dette kan gjennomføres ved stikkprøvekontroll. Opplysningene fra kontrollen skal oppbevares i minst 10 år.

- beløpsgrensene for støtte til kultur og multi-purpose sportsarenaer hevet, slik at det er mulig å gi økt støtte til disse under gruppeunntaket.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det gjeldende gruppeunntaket er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. november 2008 nr 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, vedtatt med hjemmel i lov om offentlig støtte §2. Endringene dersom de blir vedtatt i EU, vil gjennomføres i norsk rett ved at rettsakten tas inn i EØS-avtalen og forskrift 14. november 2008 nr 1213 endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ikke ventet at dette vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. På sikt vil en utvidelse av gruppeunntaksforordningen føre til at færre støtteordninger må notifiseres, noe som vil lette den administrative byrden på støttegivere.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknader.

Kommisjonens forslag har vært sendt på offentlig høring to ganger. Spesialutvalget for offentlig støtte og referansengruppen for offentlig støtte har blitt informert om endringsforslagene i begge høringsrunder. Norge leverte høringssvar i begge runder. Rettsakten anses som EØS-relevant.

Vurdering
Endringene innebærer at noen støtteordninger som tidligere måtte notifiseres, nå kan meldes under gruppeunntaksforordningen i stedet. På sikt vil en utvidelse av gruppeunntaksforordningen føre til at færre støtteordninger må notifiseres, noe som vil lette den administrative byrden på støttegivere.

Endringene i GBER for svært tynt befolkede områder er tatt inn som følge av norske myndigheters innspill til Europakommisjonen under revideringsarbeidet.

Endringsforordningen anses som EØS-relevant og akseptabel, og skal etter planen inntas i EØS-avtalen protokoll XV.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 17. mai 2017 og offentliggjort 12. juni 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
14.06.2017
Anvendelsesdato i EU
10.07.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 508-525
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2017
Anvendes fra i Norge
03.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1084
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro