Handel med fôrblandinger

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 623/2007/EF av 23. mai 2007 om endring av direktiv 2002/2/EF om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om handel med fôrblandinger

Decision No 623/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 amending Directive 2002/2/EC amending Council Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer av direktivene 2002/2/EF av 28. januar 2002 og 79/373/EØF av 2. april 1979 om handel med fôrblandinger. Bestemmelsen ble tilføyd som et litra i artikkel 5, punkt 1 i direktiv 79/373/EØF.

Rettsakten stiller krav til fôrblandingsprodusenter. Disse skal på anmodning fra kundene gi informasjon om den nøyaktige sammensetning av fôrblanding. EF-domstolen har ved dom av 6. desember 2005 annullert artikkel 1, punkt 1, litra b i direktiv 2002/2/EF under henvisning til proporsjonalitetsprinsippet. Flere domstolsavgjørelser i medlemsstatene har ført til forskjellig og uensartet forståelse av direktiv 2002/2/EF og på nåværende tidspunkt verserer det flere saker ved nasjonale domstolene om forståelsen av dette direktivet.

Europaparlamentet og Rådet avstår på nåværende tidspunkt fra å foreta større endringer i basisrettsakten, ettersom Kommisjonen som ledd i et forenklingsprogram vil komme til å fremsette forslag til en omfatende omlegging av fôrlovgivingen. De forventer, at det i denne sammenhengen også vil bli foretatt en ny, omfattende vurdering av spørsmålet om den såkalte " åpne deklarasjon av innholdsstoffer". De forventer også at Kommisjonen fremlegger et nytt forslag, som tar høyde både for bøndenes interesse i å få nøyaktige og detaljerte opplysninger om fôrstoffet, og for industriens interesse av tilstrekkelig beskyttelse av forretningshemmeligheter.

Merknader
Endringen er allerede gjennomført på nasjonalt grunnlag og krever ikke endring av norsk regelverk. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.05.2007
Anvendelsesdato i EU
15.06.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 204-205
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2007
Anvendes fra i Norge
01.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0623
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro