Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1028 av 19. juli 2018 som korrigerer direktiv (EU) 2016/2109 om inkludering av nye arter og vitenskapelig navn på arten Lolium x boucheanum Kunth

Commission Implementing Directive (EU) 2018/1028 of 19 July 2018 correcting Implementing Directive (EU) 2016/2109 as regards the inclusion of new species and the botanical name of the species Lolium x boucheanum Kunth

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder oppretting av en utilsiktet endring som ble vedtatt i direktiv (EU) 2016/2109, der det ved en feil ble fjernet en referanse til en fotnote i vedlegg III i direktiv 66/401/EU. Referansen viser til en fotnote som gir landenes myndigheter hjemmel til å godkjenne såvareforretninger til å produsere partier opptil 25 tonn.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ingen erndring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for myndighetene eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Da referansen til fotnoten i direktiv 66/401/EØF, vedlegg III ved en feil ble fjernet i direktiv (EU) 2016/2109, ble det ikke gjort noen endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. En oppretting av feilen som ble gjort i direktiv (EU) 2016/2109, vil derfor heller ikke medføre noen endring eller oppretting av forskriften på dette punktet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.07.2018
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018L1028
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro