Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/751 av 16. mars 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 med hensyn til fristen for å oppfylle clearingpliktene for visse motparter som handler med OTC-derivater

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/751 of 16 March 2017 amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 as regards the deadline for compliance with clearing obligations for certain counterparties dealing with OTC derivatives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.5.2018)

Sammendrag av innhold
Hovedrettsakten EMIR (forordning (EU) No 648/2012) gir regler om clearingplikt for OTC-derivater og rapporteringsplikt for derivathandler til transaksjonsregistre. Videre gir EMIR foretaksregler om sentrale motparter og transaksjonsregistre. EMIR hovedrettsakten er gjennomført i verdipapirhandelloven § 13-1 og ble satt i kraft i juli 2017.

Denne kommisjonsforordningen endrer tidspunktet for inntreden av clearingplikt for såkalte kategori 3-motparter (det vil si visse finansielle motparter og alternative investeringsfond som er ikke-finansielle motparter) ved handel i enkelte OTC-derivater. Hvilke OTC-derivatkontrakter som er omfattet av clearingplikt, fremkommer av kommisjonsforordningene 2015/2205, 2016/592 og 2016/1178. Plikten omfatter OTC-rentederivatkontrakter i valutaene EUR, GBP, JPY, USD, NOK, PLN og SEK og visse OTC-kredittmisligholdsderivatkontrakter. Clearingplikten for de aktuelle motpartene inntrer nå 21. juni 2019 i stedet for henholdsvis 21. juni 2017 og 9. februar 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever forskriftsendring for å gjennomføres i nasjonal rett. EMIR hovedrettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett i 2016. Gjennomføringsbestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 13 ble satt i kraft i juli 2017. Det er hjemmel i vphl. § 13-1 til å fastsette de tilhørende nivå 2 rettsaktene til hovedrettsakten EMIR i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Standarden følges allerede i praksis av foretakene og forskriftsendring vil derfor ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Finanstilsynet, Finansdepartementet og har vært behandlet i spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester.

EMIR hovedrettsakten virker ikke skikkelig uten de delegerte kommisjonsforordninger som gir det nærmere innholdet og detaljene i kravene som settes i EMIR. Det er derfor en stor fordel at rettsakten nå forventes innlemmet i EØS-avtalen ved utløpet av mai 2018 og deretter forventes gjennomført i nasjonal rett i forskrift til verdipapirhandelloven § 13-1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2017
Anvendelsesdato i EU
19.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 381-383
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2018
Anvendes fra i Norge
01.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0751
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro